Минерални води с висока концентрация на флуорид

Минерални води с висока концентрация на флуорид

Характерна особеност на многобройните български минерални води е ниското съдържание в тях на разтворени соли, което определя тяхната ниска минерализация, високата температура при поява на земната кора, наличието на много разнообразни и полезни за здравето есенциални компоненти – метасилициева киселина, високата концентрация в тях на йоните на флуоридаи др. Няма друга съставка на водите за пиене, която да предизвиква толкова противоречиви мнения и становища през годините – включително от възхвала и до пълно отрицание, както е флуорида.
Характерно за българските минерални води още е изключително високата им природна чистота и устойчивост във времето, както и наличието на разнообразни съставки с хранително физиологично и лечебно профилактично действие.

Една голяма група минерални води, преобладаващи у нас, както отбелязахме, са слабоминерализираните, съдържащи флуорид, които могат да бъдат внедрени широко за кариеспрофилактика. Край с. Овощник блика уникалната слабоминерализирана термална минерална вода с 25 мг/л флуорид. Флуоридсъдържащи минерални води има в Павел Баня, Ягода, Якоруда, Столетово, Сандански, Велинград, Добринище, Съдиево, Песнопой. Минералните води в района на София – Централна баня, Банкя, Железница, предлаганите в търговската мрежа бутилирани минерални води Хисар, Девин, Чепино-Велинград, Горски Пункт- Велинград, Рударци, Търговище, Невестино, Неврокоп съдържат, съгласно действащите у нас нормативни документи, между 1.0 и 5.0 мг/л флуорид. Те се означават още като трапезни минерални води и могат да се използват като питейни, за утоляване на жаждата без ограничения. Всички тези минерални води по своите основни показатели отговарят на изискванията за питейни води, не обременяват с нежелани примеси и могат да намерят дозиран прием по препоръка на лекар или стоматолог за кариес профилактика при деца и подрастващи. Ще се спрем на някои от проучванията, направени през многогодишната ни научно-изследователска дейност върху флуорните минерални води на страната.

Минерална вода от Овощник

Известен през турско време и каптиран примитивно, извор на 5 км. от Казанлък, е първият предвестник на известните Казанлъшки бани, познати днес като минерални води в с. Овощник. Около този извор са открити останки от старинни тракийски находки, което дава основание да смятаме, че минералната вода е позната и използвана от древни времена. През земетресението в 1928 г. избликва нов извор с по-високаи температура и дебит.

Минералните извори са каптирани през 1934/1935 г. Дебитът им е бил нисък и са се експлоатирали чрез помпиране. Направените сондажи през шестедесетте години разкриват една уникална високодебитна минерална вода с изключителна концентрация на флуорид и метасилициева киселина, с температура 51о и ниско съдържание на разтворени минерални вещества.

Освен съществуващите стари извори, новите сондажи увеличават значително дебита на находището и дават визможност за използване на минералната вода в разнообразни аспекти. Като цяло, минералните води от извори и сондажи нямат значими отклонения в основната си физико-химична характеристика, което говори за общ произход от защитено подземно находище. Водите от познатите водоизточници – извори и сондажи, са хипертермални, слабоминерализирани, хидрокарбонатно-сулфатни натриеви, флуорни и силициеви, без санитарно химични признаци на замърсяване.

Високата концентрация на флуорид е най-висока сред минералните води в Европа и прави водата единствена в европейски мащаб като едно изключително ценно средство в борбата срещу социално значими заболявания, каквото е остеопорозата. Водата има основно място и като кариес профилактично средство.

Минералната вода от Овощник има стабилни в границите на нормите физико-химични показатели и свойства (+20 %). Проучвания в продължение на повече от 50 години показват постоянство в основната й физико-химична характеристика. Минералната вода от Овощник запазва своите показатели и свойства през расличните годишни сезони. Водата е със запазена характеристика и след съхранение в бутилиран вид в продължение на един дълготраен престой от повече от две години..

Изследванията за стабилност по сезони са направени от нас във връзка с изработване на един от първите стандарти в Европа – БДС 14947-80 „Български питейни минерални води“ за проучване на минералните води и срока на съхраненията им след бутилиране. Аналитичните резултати показаха, че минералната вода практически е стабилна, независимо от годишното време, от честота на валежите, от температурните отклонения и други климатични особености.

Проучвания след престояване на Л. Владева и Г. Загорски показват, че до 5 месеца след напълването водата е бистра, безцветна, без мирис, с приятен вкус. По-късно се появява утайка, без това да влияе върху концентрацията на флуорните йони до престояване повече от две години.

Минералната вода от Овощник съдържа ниски концентрации сероводород. Определен от нас на водоизточника е 1.5- 1.8 мг/л. При тези незначителни концентрации и общия физико-химичен състав на водата не е наложително обезателно да се прибегва до технологичното му отстраняване чрез озониране. При пълнене в контакт с въздух, поради наличие на кислород, при сравнително ниското рН на водата (8,4-8.6) става окисление на сероводорода. Утайката, която се получава при престояване, освен ферихидроокис, съдържа и елементарна сяра, която при филтруване може да бъде елиминирана. Изграждане на водоналивно предприятие на място, след актуализиране на изследванията на водоизточника, по всяка вероятност ще наложи озониране.

Минералната вода от Овощник е включена в БДС 14947-80 „Води натурални минерални питейни“ като лечебна вода и независимо, че този стандарт не е задължителен, водата е подходяща за профилактика на кариес и остеопороза.

По всички изследвани показатели, с изключение концентрацията на флуорид, минералната вода от изворите и сондажите в Овощник и специално сондаж 3, отговарят на изискванията на Директивата на ЕС за бутилирани минерални води и нормативните уредби у нас и в европейските страни. Съдържанието на микрокомпоненти е значително по-ниско от допустимите нормирани стойности. Измерената стойност на радона причислява минералната вода към слабо до средно радиоактивните.

През 1982 г. от нас беше изработено методично указание за кариеспрофилактичните възможности на българските минерални води (Д. Караколев, Л. Владева, Г.Загорски). Минералната вода от Овощник се разглежда като особено подходяща за кариеспрофилактика, тъй като е с добри органолептични качества, високодебитна, нискоминерализирана. Поради тези причини в монографията „Основи на балнеологията“ от Д. Караколев, Л. Владева, Г. Загорски минералната вода е определена като лечебна при остеопороза.

Минералната вода от Овощник е едно уникално богатство, което трябва да се използва пълноценно. Основни степенувани предназначения за използване на минералната вода са следните:

– външно балнеолечение
– питейно балнеолечение
– бутилиране на лечебна минерална вода
– приготвяне на концентрати за балнеолечение – външно (електрофореза на след фрактурни състояния при забавено калусообразуване) и питейно (кариеспрофилактика и остеопороза)
– като енергетичен източник. Утилизацията на геотермалната енергия в национален аспект трябва да бъде стимулирано и давано с преференции за технологични нужди на предприятия, при наличие на свободен дебит и готовност на потребители.

Минералната вода от находището в Овощник не може да се използва за бутилиране за неограничено пиене, поради наличие на висок флуорид. По принцип е възможно редуциране на флуорида от водата, както това се прави в Австрия (напр. при минералната вода от Бад Гащайн). Корекция на флуорид у нас, обаче, не е разрешена законово, тъй като нито българските нормативи, нито Директивата на ЕС 777/80 с допълненията й , не разрешават намаляване концентрацията на флуорида. По непотвърдена информация такива бутилирани води не могат да се изнасят вън от страната, в която се бутилират.

Минералната вода от Овощник може да се използва в натурален вид както и под форма на концентрат още

– като кариеспрофилактично средство, напр. за осъществяване на национална програма за профилактика на кариеса при деца и подрастващи

– за профилактика на остеопороза.

Минерални води от Павел Баня

В един от най-старите курорти в страната – Павел Баня, са известни седем естествени извори, ползвани от незапомнени времена. Те са с различна температура и дебит, но имат близки физико-химичните показатели и свойства. Изворите са известни под различни имена: Кадемлия, Жабарника, Малкия гьол, Големия гьол, Добрева чешма, Стублата и река Тунджа. В района на курорта са намерени останки от стара банска сграда, датираща, вероятно, от римско време. През 1959 г. са прекарани няколко сондажа, с които е увеличен дебита на находището. На територията на курорта е изградена помпена станция. Тя събира почти цялото количество минерална вода и го насочва към потребителите- санаториуми и почивни станции, в които се лекуват хиляди болни.

Физико-химичният състав на минералната вода е проучван в началото на века от Т. Иванов, А. Азманов, П. Пенчев, а в по-ново време след 1956 г. от Й. Меламед, В. Куситасева, Г. Загорски, Л. Владева и др., включително с анализи на водоизточника. Тези проучвания дават една детайлна картина на находището, която в обобщен вид ще представим.

Съдържанието на основните съставки на водата, проследени от 1936 г. до днес, са представени на табл. 1. Изследвания на основния характер на минерална вода от Павел баня в различни години Табл. 1 (мг/л)

ТАБЛИЦА 1

Година

Минер. F Cl SO4 HCO3 Na Ca Водоизточник
1936 640 12 10 19 337 143 8 Кадемлия
1946 639 12 11 19 337 143 8 Извор
1952 647 18 12 17 356 160 8 М.г.,г.г., жаб.
1952 660 18 12 17 349 156 9 Кадемлия
1964 675 16 10 18 368 161 12 Сондаж 2
1997 665 16 14 17 354 153 9 Сборен
1997 655 16 14 15 348 150 9 Сборен
1997 638 16 11 14 347 156 7 Сондаж 3
1998 639 14 14 20 348 156 8 Сондаж 19
1998 652 14 13 18 348 156 8 Сондаж 3
1998 639 16 11 14 348 156 7 Сондаж 8
2000 661 15 12 19 354 155 8 Сондаж 3 ВКП

М.г.,г.г., жаб. са съкращения съответно на малкия гьол, големия гьол и жабарника

Минералната вода се характеризира като слабоминерализирана, хидрокарбонатна натриева, флуорна и силициева. Характерно за минералната вода от всички водоизточници в находище Павел Баня е високата концентрация на флуоридни йони и метасилициева киселина. Температурата се движи между 25( Стублата) и 61,4оС (сондаж Кадемлия). Поради интерес за бутилиране, основният състав на минералната вода е наблюдаван след лагеруване на напълнена минерална вода. В бутилиран вид минералната вода запазва своите показатели и свойства в продължение най-малко на четири месеца (табл.2). Отклоненията, които се наблюдават са в границите на приетите +20 %. Табл. 2 ( в мг/л)

ТАБЛИЦА 2

Година

Минер. F Cl SO4 HCO3 Na Ca Водоизточник
1997 655 16 14 15 348 150 9 Сборен
След 4 м. 648 15 14 18 342 148 9 Сборен

Физико-химичната характеристика на минералната вода от Павел Баня е основание за нейното използване като лечебна за:

– външно и питейно балнеолечение по профила на курорта

– бутилиране като лечебна натурална минерална вода, съдържаща флуорид.

БДС 14947-80 “Води натурални минерални питейни” определя минералната вода като лечебна и я включва сред подходящите за кариес профилактика минерални води, подходящи за бутилиране, приготвяне на концентрати, таблетки, соли, обогатени на флуорид и други соли. Те могат да се използват за лечение, профилактика, влагане в козметични продукти и др. Минералната вода от горещите сондажи се използва за добив на екологично чиста геотермална енергия, с която се отопляват санаториумите през студения сезон вече десетки години. Ползването на минералната вода за лечение и като източник на топлина в Павел баня има дългогодишни традиции и изключително значение за здравето на хилядите пациенти и екологията на курорта. Днес това ползване трябва да премине през всички регламентирани законови изисквания. Искането за бутилиране на минерална вода налага отдаване на желаните количества чрез концесия. Това може да стане от сборната минерална вода или от близкия до кандидат-концесионера сондаж N 3 ВКП. Част от предоставената чрез концесия минерална вода следва да бъде използвана за производство на концентрат, таблетки и други фармацевтични продукти.

Голямата особеност и значение на минералната вода от Павел баня е свързано с:

– високите концентрации на флуорид (15 – 18 мг/л) и метасилициева киселина ( до 98 мг/л)

– на фона на ниска обща минерализация на водата ( 661 мг/л)

– санитарно-химична и микробиологична чистота(отсъствие на нитрати, нитрити и амоний, микробиологично безупречна)

– стойности на микрокомпонентите, на уран, радий-226 и обща бета-радиоактивност в граници на нормите за питейни води

– много добрите вкусови качества на минералната вода- тя е мека – концентрациите на калциеви йони са под 10 мг/л, а магнезиевите са в следи.

Води с толкова много флуорид, колкото има у нас (Овощник, Ягода, Павел баня, Сапарева баня и др.) са рядкост в Европа. Те с успех могат да се прилагат дозирано, по препоръка на лекар-балнеолог, за масова профилактика и лечение. Възможно е намаляване съдържанието на флуорид, както това се практикува в някои страни. За сега не препоръчваме дефлуоризация, тъй като няма законови основания за провеждане на подобна процедура.

Нашите проучвания и изучаване опита на балнеологично значимите страни показва, че може да се дава минерална вода, съдържаща флуорид, в дозирани количества на бебета и малки деца след консултация с лекар.

Реклами

0 Responses to “Минерални води с висока концентрация на флуорид”



  1. Вашият коментар

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s





%d блогъра харесват това: