Минерални води по поречието на р.Струма

ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА НА БАЛНЕОЛОГИЧНИТЕ РЕСУРСИ В ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ – ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ЛЕЧЕБНО ПРОФИЛАКТИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ(МИНЕРАЛНИ ВОДИ ПО ПОРЕЧИЕТО НА Р.СТРУМА)

Резюме:

Ускореното развитие на медицинския туризъм в южна България е една необходимост, продиктувана от обективни условия и интереси в икономически и социален аспект. Предпоставка за това е обстоятелството, че на територията на южна България има богато разнообразие от минерални води, подходящи за тази цел като профилактично и лечебно средство, за бутилиране и безалкохолни напитки.

В настоящата публикация се разглежда хидроминералния потенциал на страната по поречието на р. Струма, подходящ за питейно използване като бутилирани минерални води, за лечебно-профилактични и лечебни цели, както и за изграждане на балнеокурорти за външно приложение. Освен слабоминерализираните хидротерми в този район на страната са застъпени ценни сулфидни, съдържащи флуорид и въглероден диоксид минерални води. Изграждането на туристически дестинации към Гърция прави въпроса особено актуален. Природните дадености и преди всичко богатото разнообразие от минерални води, подходящи за профилактика и лечение на територията на южна България е една основна предпоставка за това. Физико-химичната характеристика на хидроминералния потенциал в тази част от страната, подходящ за лечебно-профилактични и лечебни цели, както и за питейно използване като бутилирани минерални води, е обект на настоящето съобщение. Главна особеност на минералните води в района е разнообразието на разтворени минерални вещества в тях. Освен слабоминерализираните хидротерми в този район са застъпени ценни сулфидни, съдържащи флуорид и въглероден диоксид минерализирани води. Като общи показатели, характерни за водите от този район ще изтъкнеме концентрациите на флуорид, хидрокарбонатни и натриеви йони, значителното количество на метасилициева киселина, високата чистота на тези води по отношение на неорганични йони на азота, стабилността им във времето и високите им дебити и температура, което прави възможно широкото им използване не само за балнеолечение, но и потреблението им и за други области. Последователно ще се спрем на основните обекти с балнеологично значими съставки в района на Благоевград, Кресна, Сандански и Петрич. Поради общия характер на минералните води от района, след разглеждане на характерстиката им, ще определим и показанията за балнеолечение по принцип, както и възможността за използването им в други области.

Минерални води в района на Благоевград

Минералните извори в района на града, разположени около Струма, са известни отдавна като лековити. Каптирани са през 1939 г , а след 1960 г. са направени и проучвателни сондажи. Водата от сондаж N 1 има обща минерализация 0.730 г/л и температура 56о С. Характеризира се като хипертермална, слабоминерализирана, сулфатно-хидрокарбонатна натриева, съдържаща флуорид. Минералната вода от сондаж N 2 (Зелени дол) има подобна характеристика, но общата минерализация и съответно отделните разтворени соли са в по-високи концентрации, които достигат 1.077 г/л. Водата е с подобна характеристика и нейното приложение е главно за външно балнеолечение. Като цяло основният състав на водите се движи в следните граници (табл. 1)

Благоевград мг/л Табл. 1

обект M F Cl SO4 HCO3 Na Ca Mg pH
сондаж 94 730 12 29 238 208 215 9.0 следи 8.3
сонд.2”ЗД” 1077 11 49 207 427 310 1.5 следи 9.1
сонд.1,87 1032 11.5 42 181 387 288 1.2 следи 9.0
сонд.2,зап 993 11.5 44 195 338 278 1.2 следи 9.0

Съдържанието във водите на окисляеми от йод серни съединения им придават характер на сулфидни и обуславя по-високата им лечебна ефективност, в сравнение с други води. Едновременно с това наличието на окисляеми от йод серни съединения повишава степента на тяхното агресивно действие, което трябва да се има предвид при изграждане на съответни съоръжения, осигураващи усвояването на минералните води.

Минерални води в района на Симитли

До започване на сондажите в района, след 1958 г, в Симитли е имало около 30 извора с температура 51-56 оС и хидрокарбонатна натриева, силициева и флуорна характеристика, с общ състав, представен на табл. 2.Водите са изключително разнообразни, с много интересни комбинации на силициеви, флуоридни, сулфатни, калциеви и хидрогенкарбонатни йони, подходящи за бутилиране като натурални минерални и лечебни води, за балнеолечение и спортно-профилактични цели. Измененията на физико-химичния състав на термалните и студени води трябва да се интерпретират в зависимост от геологията и ситуацията на сондажите. Затова ние само маркираме водите като един твърде интересен хидрохимичен феномен в следната таблица:

Симитли мг/л Табл.2

обект M F Cl SO4 HCO3 Na Ca Mg pH
извор-27 560 9 23 209 46 159 3 0.2
извор-60 584 11 23 211 47 168 3 0.4 9.3
сонд. 2-79 599 11 24 225 73 176 3 0.5 8.8
сонд. 52-84 636 0.2 41 17 381 98 63 4 7.6
сонд.хг 100-84 334 0.2 7 26 201 6 61 8 7.8
м.вода-90 554 6 20 196 61 156 4 9.2
сонд.КГ-84 636 12 21 223 76 173 3 0.2 9.4
сонд.100-86 837 12 26 403 95 251 10 0.7 8.6
р.сонд.-86 596 7 24 186 109 155 7 1 8.8
сонд.2005-86 687 5 24 48 339 161 6
сонд.Г.Ст.-86 595 9 21 217 52 164 3 следи 9.0
сонд.Б-86 599 8 20 220 42 164 3 0.5 8.8
сонд.60-82 630 12 27 270 104 198 50 4 9.9
сонд.40-82 598 4 34 119 168 169 4 3 8.8
сонд.44-82 714 12 26 338 109 126 10 0.2 8.8
шахта-93 388 0.2 6 39 232 16 57 15 7.2

Минерална вода от Горна Брезница

Характеризира се като хипотермална, слабоминерализирана хидрокарбонатно-сулфатна натриева и флуорна с физико-химичен състав, представен на табл. 3. Водата води начало от четири сондажа и е с температура 38оС. Има високи концентрации на флуорид и метасилициева киселина. Общата минерализация е под 1г/л. Съдържа окисляеми от йод съединения.

Горна Брезница мг/л Табл. 3

обект M F Cl SO4 HCO3 Na Ca Mg pH
сонд.78 560 11 33 97 208 164 3 сл. 8.2
сонд.79 434 8 13 93 150 101 4 8 8.4
сонд.81 558 11 29 105 174 165 3 сл. 8.7
сонд.87 651 9 25 72 250 150 3 0.9 8.4

Минерални води в района на община Кресна

Едно много интересно находище с повече от 10 бликащи извори е района на Кресна. През последните години по протежението на Кресненското дефиле израстнаха много туристически обекти, някои вече насочени към международния туризъм. Водоизточниците са на територията на Ощава, Кресна, Горна Брезница и Градешки бани. Характерно за по-голямата част от тях са с висока температура при извиране ( до 700 С), ниско съдържание на минерални вещества, високи концентрации на флуорид (11-16 мг/л) и метасилициева киселина, с преобладаващи сулфатни, хидрокарбонатни и натриеви йони в основната им физико-химична характеристика. Освен типичните за района термални минерални води, съществуват и студени води с ниска обща минерализация.

Минерална вода в с. Ощава

Изворите са известни в края на миналия век, а първият анализ е направен през 1937 г. Водите са горещи – с температура до 600 С, с ниско съдържание на разтворени минерални вещества ( до 650 мг/л), висок флуорид ( до 16 мг/л) и висока метасилициева киселина 90-92 мг/л (табл. 5).

Ощава мг/л Табл.5

обект M F Cl SO4 HCO3 Na Ca Mg pH
извор37 650 2 159 209 131 18 2
извор70 433 16 13 126 107 121 6 сл. 8.1
извор74 402 14 12 91 110 113 5 0.2 8.6
каптаж82 473 12 15 118 140 119 8 2 8.3
извор82 438 15 14 114 128 122 5 сл. 8.6
извор84 485 14 10 114 128 120 6 0.4 8.8
извор84 421 13 12 86 137 105 9 1 8.4
ст.вода84 339 1 6 15 201 12 52 9 6.8

Между типичните за района хипертермални води, има и няколко студени извора, с оптимална концентрация на флуорид (1 мг/л) и ниско съдържание на натриеви йони (до 20 мг/л).

Минерална вода в с. Градешница

Известни са повече от десет термални извори, описани през тридесетте години от Азманов. Първият сондаж е изследван от нас през 1970 г. Общият характер на водите е представен на табл. 6.

Градешница мг/л Табл.6

обект M F Cl SO4 HCO3 Na Ca Mg pH
сондаж4-70 507 12 16 124 174 144 5 сл. 7.9
извор79 548 11 16 116 165 144 3 0.4 8.6
сондаж82 517 9 19 117 159 131 5 1 8.2
сонд.тр.82 506 11 20 111 183 142 4 02 8.2
извор93 543 11 18 106 195 140 4 0.4 7.8

Характеризират се като термални ( с температура между 37 и 690 С), слабоминерализирани, хидрокарбонатно-сулфатни натриеви, флуорни и силициеви, подходящи за външно балнеолечение. Водите съдържат сероводород, който трябва да се отстрани преди употреба.

Минерални води в района на Сандански

В района на Сандански са известни високотермални извори, прилагани и ценени от римско време. Те са разположени на двете страни на река Врачка Бистрица. Температурата им е различна и достига до 83 о С. Общият сумарен дебит на находището е 21 л/сек. Минерализацията на водите от различните водоизточници е близка и водата може да бъде определена като хипертермална, сулфатно-хидрокарбонатна натриева, флуорна и силициева без санитарно-химични признаци на замърсяване. Отделните водоизточници не се отличават съществено и имат следния основен състав, представен в табл. 7.

Сандански мг/л Табл.7

обект M F Cl SO4 HCO3 Na Ca Mg pH
сонд.60 632 6 15 140 210 140 10 0.5 7.9
мирото 656 6 18 135 213 149 12 .03 7.8
сонд.6 690 6 15 149 217 155 11 следи 7.9
Лешница 502 6 17 138 159 139 4 0.6 8.6
Лешница 525 6 15 156 158 146 3 0.2 8.4

Минерални води от района на Хотово

Известен е сондажен водоизточник в селото с температура 38-40оС, ниска концентрация на разтворени минерални вещества, наличие на окисляеми от йод серни съединения, значим флуорид и метасилициева киселина. Основните показатели са представени в табл. 8.

Хотово мг/л Табл.8

обект M F Cl SO4 HCO3 Na Ca Mg pH
сонд.67 449 5.2 18 122 121 130 5 0.5 8.7
сонд.81 435 5.6 16 124 116 127 5 0.9 9.0
сонд.84 460 6.8 15 136 116 133 4 0.3 9.2
сонд.93 471 6 15 124 156 130 4 6.8

Дебитът на водоизточника е около 6.4 л/сек. Поради високия флуорид не отговаря на изискванията за бутилиране като натурална минерална вода за неограничена употреба и за производство на безалкохолни напитки.

Минерални води от с.Левуново

Известни са извори от незапомнени времена с температура от 40 до 80оС. Водата е хипертермална хидрокарбонатно-сулфатна натриева и флуорна. Основният състав се движи в определени граници. Отличава се съществено в температурата и съдържанието на флуорид. Хипотермалната вода от новия сондаж (36о С) има по-нисък флуорид (6.0-6.6 мг/л), докато хипертермалната от стария сондаж съдържа почти двойно количество. Във водата с висока температура установяваме високи концентрации на метасилициева киселина (силициева термометрия).

Левуново мг/л Табл.9

обект M F Cl SO4 HCO3 Na Ca Mg pH
извор-36 853 4 169 436 220 23 0.9 7.5
сонд.-62 911 6.5 19 161 375 224 13 0.6 7.6
сонд.-79 964 6 20 206 378 243 13 1.9 7.2
сонд.-81 884 11 19 205 366 240 10 3 7.9
сонд.-82 930 6 28 176 391 229 18 сл. 7.4
сонд.-84 912 6.6 18 157 381 212 14 1.8 7.4
сонд.-84 917 10.2 16 214 378 245 11 4 8.2
сонд.-88 897 10 14 202 384 241 10 3.6 7.9
сонд.-88 895 6.7 13 151 378 208 13 1.3 7.2
сонд.-91 991 10 17 244 403 271 10 3.1 7.8

Минерални води в района на Рупите

Със своята минерализация, различна от тази на останалите води в района, сондажните водоизточници в района на Рупите дават уникална минерална вода с наличие на разтворени минерални вещества над 2 г/л, наличие на сероводород и въглероден двуокис, с температура 76 о С . Водата се характеризира като минерализирана, хипертермална, хидрокарбонатна натриева, съдържаща флуорид, метасилициева киселина и въглероден диоксид (табл. 10). Рупите мг/л Табл.10

обект M F Cl SO4 HCO3 Na Ca Mg pH
сонд.62 2420 5.4 37 129 1488 587 36 13 7.18
сонд.66 2329 5.8 36 123 1444 549 31 13 6.85
сонд.66 2133 6.5 35 117 1320 526 29 14 6.85
сонд.92 2243 6.3 31 109 1415 535 29 13 6.9

Минерални води в района на Марикостиново

Природните дадености на теритопията на Марикостиново, освен забележителната природа, съчетава наличие на минерални води и калолечебни ресурси. До провеждане на сондирането е имало множество извори, които са се изливали в езеро с лечебна кал. Физико-химичната характеристика на изворите и сондажните води има известни отклонения, представени в следващата таблица:

Марикостиново мг/л Табл.11

обект M F Cl SO4 HCO3 Na Ca Mg pH
извор-47 787 10 17 66 414 170 23 6 7.4
извор-62 1011 8.2 19 215 412 241 25 6 7.8
м.сонд.-62 1020 8.2 17 225 412 244 22 7 7.3
сонд.-70 951 7.6 18 217 387 235 24 5 7.4
извор-79 986 8 19 218 409 244 13 12 7.6
сонд.6-62 1030 8.4 18 227 412 250 23 6 7.3
сонд.6-82 987 10 21 223 415 240 26 7 7.3
извор-82 1013 9 20 235 415 244 27 6 7.4
сонд.-84 1005 7 17 218 403 231 24 6 7.6

Минералната вода от водоизточниците, най-общо, има близък състав и характер, който се запазва постоянен. Тук установяваме иаличие на въглероден двуокис около 200 мг/л и 1.1 мг/л свободен сероводород. Значителна част от потенциала на находището се излива в калолечебното стопанство, което разполага с изворна лечебна кал. Лечебната кал от съвременното термално грифонно находище е тъмносива, с гладка кремоподобна консистенция, хомогенна, без груби примес, с добри термофизични свойства. Лечебната кал се образува от финно глинесто вещество, носено от минералната вода, подобно на изригващ вулкан, при съчетание на природните фактори като термализъм, микроорганизми и органика. Изградена е от финно глинество вещество, разтворени и кристални соли, биологично активни вещества и вода. Калта в Марикостиново има неорганичен характер. Подхранва се, както казахме, от термалната вода и по тези причини течната й фаза – една важна нейна съставка, има близка с минералната вода физико-химична характеристика. Количеството на хуминовите киселини, характерни за органичните калолечебни езера е ниско – 0.5 % спрямо суха кал. Органичният въглерод се движи между 0.18 и 2.9 %, а летливите мастни киселини са значителни. През последните тридесет години наблюдаваме някои различия във физико-химията и механичните показатели на лечебната кал, в сравнение с предишни анализи, което е свързваме с опресняване на езерото, поради вливане на големи количества от минерална вода в него.

Минерална вода от Катунци

В района на Катунци има няколко сондажа, които дават различен по състав минерална вода. В този район на страната извира една редко срещана вода от сондаж 236 хг. Докато флуоридът съпътства всички термални води от поречието на Струма и околността, в тази вода неговото незначително пирисъствие е за отбелязване. Минералната вода се характеризира като термална, слабоминерализирана, хидрокарбонатна натриева, без санитарно-химични признаци на замърсяване. Съдържанието на микрокомпоненти е в границите на определените норми и водата от сондаж 236 хг се използва за бутилиране като натурална минерална вода. Основният състав на водата е представен на следващата таблица:

Катунци мг/л Табл.12

обект M F Cl SO4 HCO3 Na Ca Mg pH
с.236хг 370 0.4 15 12 189 103 2.3 0.2 9.3
сонд.90 375 0.6 12 27 189 103 2.6 сл. 8.7
сонд.81 347 5.3 12 57 119 104 1.9 0.5 9.2
сонд.82 329 0.4 18 23 177 82 4.7 4.1 8.8
сонд.82 369 0.2 15 18 220 99 2 9.0
сонд.82 334 0.2 14 14 201 88 3.2 0.2 9.0
сонд.87 369 0.5 12 31 195 99 1.6 0.4 8.6
сонд.87 303 0.3 10 14 167 74 4.3 0.5 8.8
сонд.84 337 3.0 14 17 149 98 1.7 0.2 9.1

Петрич

Сондажен водоизточник край р. Луда Яна, е представен на табл. 13. Една интересна вода, използването на която, е свързано с решаване на ред технически проблеми. Водата е изведена за пиене от хората в близост до банята.

Луда Мара мг/л Табл.13

oбект M F Cl SO4 HCO3 Na Ca Mg pH
сондаж 1616 4 57 96 989 423 13 9 7.4

Право Бърдо

Водата е студена (19оС), минерализирана, хидрокарбонатно-сулфатна магнезиево-калциева и силициева, без санитарно-химични признаци на замърсяване (табл. 15).

Право Бърдо мг/л Табл.15

обект M F Cl SO4 HCO3 Na Ca Mg pH CO2
извор58 2115 0.5 25 217 1367 56 193 185 6.05 1200
сондаж1 1670 0.3 25 206 1007 76 156 126 6.45 363
извор82 1602 0.5 26 206 1001 48 141 147 6.15 595

Може да се използва за бутилиране като натурална и газирана минерална вода и за производство на безалкохолни напитки.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА МИНЕРАЛНИТЕ ВОДИ

Характерна особеност на минералните води от района е значителното разнообразие както по отношение на физико-химичните съставки, така и по отношение температурата, дебита и възможностите за приложение. Това беше разбрано от редица предприемчиви бизнесмени, които изградиха великолепни балнеозаведения (Благоевград), предприятия за бутилирана вода (Благоевград, Катунци), модерни хотели, спортни басейни. По принцип водите са приложими за:

· външно-балнеолечение: по лекарско предписание

· питейно дозирано балнеолечение и профилактика на кариеси и остеопороза: по лекарско предписание

· спортно-профилактични цели

· бутилиране като трапезни натурални и газирани минерални води и производство на безалкохолни напитки

· За комунално-битови цели – Високата температура на водата дава възможност чрез съответни съоръжения (топлинни помпи, топлообменници и др.) топлината да бъде използвана за основен енергетичен източник или за допълване на съществуващите. Предпоставка за това е дебита на находищата и тяхната температура, както и изискванията на потребителите.Високодебитни хипертермални води могат да се използват за: хигиенни бани и перални, оранжерии и отопление. Минералните води в района са много и разнообразни. Може да се помисли и за използването на водите от Бачево, Слатина, Чучулигово и др. Лечебната кал също чака своите пациенти край красотите на Рупите.

Реклами

1 Response to “Минерални води по поречието на р.Струма”


  1. 1 Jaklin март 19, 2008 в 8:17 pm

    gore dolu abe stavaaa ot edna strana mi svur6i rabota a ot druga ne abe stava


Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: