ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА НА БАЛНЕОЛОГИЧНИТЕ РЕСУРСИ В ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ – ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ЛЕЧЕБНО ПРОФИЛАКТИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА НА БАЛНЕОЛОГИЧНИТЕ РЕСУРСИ В ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ – ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ЛЕЧЕБНО ПРОФИЛАКТИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

(МИНЕРАЛНИ ВОДИ ПО ПОРЕЧИЕТО НА Р.СТРУМА)

            Л. Владева

            Резюме: Ускореното развитие на медицинския туризъм в южна България е една необходимост, продиктувана от обективни условия и интереси в икономически и социален аспект. Предпоставка за това е обстоятелството, че на територията на южна България има богато разнообразие от минерални води, подходящи за тази цел като профилактично и лечебно средство, за бутилиране и безалкохолни напитки.

            В настоящата публикация се разглежда хидроминералния потенциал на страната по поречието на р. Струма, подходящ за питейно използване като бутилирани минерални води, за лечебно-профилактични и лечебни цели, както и за изграждане на балнеокурорти за външно приложение. Освен слабоминерализираните хидротерми в този район на страната са застъпени ценни сулфидни, съдържащи флуорид и въглероден диоксид минерални води.

            Изграждането на туристически дестинации към Гърция прави въпроса особено актуален.

 

            Природните дадености и преди всичко богатото разнообразие от минерални води, подходящи за профилактика и лечение на територията на южна България е една основна предпоставка за това.

            Физико-химичната характеристика на хидроминералния потенциал в тази част от страната, подходящ за лечебно-профилактични и лечебни цели, както и за питейно използване като бутилирани минерални води, е обект на настоящето съобщение.

            Главна особеност на минералните води в района е разнообразието на разтворени минерални вещества в тях. Освен слабоминерализираните хидротерми в този район са застъпени ценни сулфидни, съдържащи флуорид и въглероден диоксид минерализирани води.

            Като общи показатели, характерни за водите от този район ще изтъкнеме концентрациите на флуорид, хидрокарбонатни и натриеви йони, значителното количество на метасилициева киселина, високата чистота на тези води по отношение на неорганични йони на азота, стабилността им във времето и високите им дебити и температура, което прави възможно широкото им използване не само за балнеолечение, но и потреблението им и за други области.

            Последователно ще се спрем на основните обекти с балнеологично значими съставки в района на Благоевград, Кресна, Сандански и Петрич.

            Поради общия характер на минералните води от района, след разглеждане на характерстиката им, ще определим и показанията за балнеолечение по принцип, както и възможността за използването им в други области.

 

            Минерални води в района на Благоевград

            Минералните извори в района на града, разположени около Струма, са известни отдавна като лековити. Каптирани са през 1939 г , а след 1960 г. са направени и проучвателни сондажи.

            Водата от сондаж N 1 има обща минерализация 0.730 г/л и температура 56о С. Характеризира се като хипертермална, слабоминерализирана, сулфатно-хидрокарбонатна натриева, съдържаща флуорид. Минералната вода от сондаж N 2 (Зелени дол) има подобна характеристика, но общата минерализация и съответно отделните разтворени соли са в по-високи концентрации, които достигат 1.077 г/л. Водата е с подобна характеристика и нейното приложение е главно за външно балнеолечение. Като цяло основният състав на водите се движи в следните граници  (табл. 1)

            Благоевград                            мг/л                                         Табл. 1

обект

M

F

Cl

SO4

HCO3

Na

Ca

Mg

pH

сондаж 94

 730

12

29

238

208

215

9.0

следи

8.3

сонд.2”ЗД”

1077

11

49

207

427

310

1.5

следи

9.1

сонд.1,87

1032

11.5

42

181

387

288

1.2

следи

9.0

сонд.2,зап

993

11.5

44

195

338

278

1.2

следи

9.0

 

 

            Съдържанието във водите на окисляеми от йод серни съединения им придават характер на сулфидни и обуславя по-високата им лечебна ефективност, в сравнение с други води.

            Едновременно с това наличието на окисляеми от йод серни съединения повишава степента на тяхното агресивно действие, което трябва да се има предвид при изграждане на съответни съоръжения, осигураващи усвояването на минералните води.

 

            Минерални води в района на Симитли

            До започване на сондажите в района, след 1958 г, в Симитли е имало около 30 извора с температура 51-56 оС и хидрокарбонатна натриева, силициева и флуорна характеристика, с общ състав, представен на табл. 2.

Водите са изключително разнообразни, с много интересни комбинации на силициеви, флуоридни, сулфатни, калциеви и хидрогенкарбонатни йони, подходящи за бутилиране като натурални минерални и лечебни води, за балнеолечение и спортно-профилактични цели.

            Измененията на физико-химичния състав на термалните и студени води трябва да се интерпретират в зависимост от геологията и ситуацията на сондажите. Затова ние само  маркираме водите като един твърде интересен хидрохимичен феномен в следната таблица:

 

Симитли                                                        мг/л                                         Табл.2

обект

M

F

Cl

SO4

HCO3

Na

Ca

Mg

pH

извор-27

560

9

23

209

46

159

3

0.2

извор-60

584

11

23

211

47

168

3

0.4

9.3

сонд. 2-79

599

11

24

225

73

176

3

0.5

8.8

сонд. 52-84

636

0.2

41

17

381

98

63

4

7.6

сонд.хг 100-84

334

0.2

7

26

201

6

61

8

7.8

м.вода-90

554

6

20

196

61

156

4

9.2

сонд.КГ-84

636

12

21

223

76

173

3

0.2

9.4

сонд.100-86

837

12

26

403

95

251

10

0.7

8.6

р.сонд.-86

596

7

24

186

109

155

7

1

8.8

сонд.2005-86

687

5

24

48

339

161

6

 

сонд.Г.Ст.-86

595

9

21

217

52

164

3

следи

9.0

сонд.Б-86

599

8

20

220

42

164

3

0.5

8.8

сонд.60-82

630

12

27

270

104

198

50

4

9.9

сонд.40-82

598

4

34

119

168

169

4

3

8.8

сонд.44-82

714

12

26

338

109

126

10

0.2

8.8

шахта-93

388

0.2

6

39

232

16

57

15

7.2

 

 

 

            Минерална вода от Горна Брезница

 

            Характеризира се като хипотермална, слабоминерализирана хидрокарбонатно-сулфатна натриева и флуорна с физико-химичен състав, представен на табл. 3.

            Водата води начало от четири сондажа и е с температура 38оС. Има високи концентрации на флуорид и метасилициева киселина. Общата минерализация е под 1г/л. Съдържа окисляеми от йод съединения.

           

 

 

Горна Брезница                     мг/л                             Табл. 3

обект

M

F

Cl

SO4

HCO3

Na

Ca

Mg

pH

сонд.78

560

11

33

97

208

164

3

сл.

8.2

сонд.79

434

8

13

93

150

101

4

8

8.4

сонд.81

558

11

29

105

174

165

3

сл.

8.7

сонд.87

651

9

25

72

250

150

3

0.9

8.4

 

 

            Минерални води в района на община Кресна

           

            Едно много интересно находище с повече от 10 бликащи извори е района на Кресна. През последните години по протежението на Кресненското дефиле израстнаха много туристически обекти, някои вече насочени към международния туризъм. Водоизточниците са на територията на Ощава, Кресна, Горна Брезница и Градешки бани. Характерно за по-голямата част от тях са с висока температура при извиране ( до 700 С), ниско съдържание на минерални вещества, високи концентрации на флуорид (11-16 мг/л) и метасилициева киселина, с преобладаващи сулфатни, хидрокарбонатни и натриеви йони в основната им физико-химична характеристика. Освен типичните за района термални минерални води, съществуват и студени води с ниска обща минерализация.

                                   

Минерална вода в с. Ощава

            Изворите са известни в края на миналия век, а първият анализ е направен през 1937 г. Водите са горещи – с температура до 600 С, с ниско съдържание на разтворени минерални вещества ( до 650 мг/л), висок флуорид ( до 16 мг/л) и висока метасилициева киселина 90-92 мг/л (табл. 5).

 

Ощава                         мг/л                                         Табл.5

обект

M

F

Cl

SO4

HCO3

Na

Ca

Mg

pH

извор37

650

2

159

209

131

18

2

извор70

433

16

13

126

107

121

6

сл.

8.1

извор74

402

14

12

91

110

113

5

0.2

8.6

каптаж82

473

12

15

118

140

119

8

2

8.3

извор82

438

15

14

114

128

122

5

сл.

8.6

извор84

485

14

10

114

128

120

6

0.4

8.8

извор84

421

13

12

86

137

105

9

1

8.4

ст.вода84

339

1

6

15

201

12

52

9

6.8

 

Между типичните за района хипертермални води, има и няколко студени извора, с оптимална концентрация на флуорид (1 мг/л) и ниско съдържание на натриеви йони (до 20 мг/л).

 

                        Минерална вода в с. Градешница

            Известни са повече от десет термални извори, описани през тридесетте години от Азманов. Първият сондаж е изследван от нас през 1970 г. Общият характер на водите е представен на табл. 6.

 

 

 

Градешница                           мг/л                             Табл.6

обект

M

F

Cl

SO4

HCO3

Na

Ca

Mg

pH

сондаж4-70

507

12

16

124

174

144

5

сл.

7.9

извор79

548

11

16

116

165

144

3

0.4

8.6

сондаж82

517

9

19

117

159

131

5

1

8.2

сонд.тр.82

506

11

20

111

183

142

4

02

8.2

извор93

543

11

18

106

195

140

4

0.4

7.8

 

 

Характеризират се като термални ( с температура между 37 и 690 С), слабоминерализирани, хидрокарбонатно-сулфатни натриеви, флуорни и силициеви, подходящи за външно балнеолечение. Водите съдържат сероводород, който трябва да се отстрани преди употреба.

 

            Минерални води в района на Сандански

            В района на Сандански са известни високотермални извори, прилагани и ценени от римско време. Те са разположени на двете страни на река Врачка Бистрица. Температурата им е различна и достига до 83 о С. Общият сумарен дебит на находището е 21 л/сек. Минерализацията на водите от различните водоизточници е близка и водата може да бъде определена като хипертермална, сулфатно-хидрокарбонатна натриева, флуорна и силициева без санитарно-химични признаци на замърсяване. Отделните водоизточници не се отличават съществено и имат следния основен състав, представен в табл. 7.

 

 

 

Сандански                              мг/л                                         Табл.7

обект

M

F

Cl

SO4

HCO3

Na

Ca

Mg

pH

сонд.60

632

6

15

140

210

140

10

0.5

7.9

мирото

656

6

18

135

213

149

12

.03

7.8

сонд.6

690

6

15

149

217

155

11

следи

7.9

Лешница

502

6

17

138

159

139

4

0.6

8.6

Лешница

525

6

15

156

158

146

3

0.2

8.4

 

 

            Минерални води от района на Хотово

            Известен е сондажен водоизточник в селото с температура 38-40оС,  ниска концентрация на разтворени минерални вещества, наличие на окисляеми от йод серни съединения, значим флуорид и метасилициева киселина. Основните показатели са представени в табл. 8.

Хотово                                    мг/л                             Табл.8

обект

M

F

Cl

SO4

HCO3

Na

Ca

Mg

pH

сонд.67

449

5.2

18

122

121

130

5

0.5

8.7

сонд.81

435

5.6

16

124

116

127

5

0.9

9.0

сонд.84

460

6.8

15

136

116

133

4

0.3

9.2

сонд.93

471

6

15

124

156

130

4

6.8

 

 

            Дебитът на водоизточника е около 6.4 л/сек.

            Поради високия флуорид не отговаря на изискванията за бутилиране като натурална минерална вода за неограничена употреба и за производство на безалкохолни напитки.

                                                                                                           

            Минерални води от с.Левуново

            Известни са извори от незапомнени времена с температура от 40 до 80оС. Водата е хипертермална хидрокарбонатно-сулфатна натриева и флуорна. Основният състав се движи в определени граници. Отличава се съществено в температурата и съдържанието на флуорид. Хипотермалната вода от новия сондаж (36о С) има по-нисък флуорид (6.0-6.6 мг/л), докато хипертермалната от стария сондаж съдържа почти двойно количество. Във водата с висока температура установяваме високи концентрации на метасилициева киселина (силициева термометрия).

 

Левуново                                            мг/л                             Табл.9

обект

M

F

Cl

SO4

HCO3

Na

Ca

Mg

pH

извор-36

853

4

169

436

220

23

0.9

7.5

сонд.-62

911

6.5

19

161

375

224

13

0.6

7.6

сонд.-79

964

6

20

206

378

243

13

1.9

7.2

сонд.-81

884

11

19

205

366

240

10

3

7.9

сонд.-82

930

6

28

176

391

229

18

сл.

7.4

сонд.-84

912

6.6

18

157

381

212

14

1.8

7.4

сонд.-84

917

10.2

16

214

378

245

11

4

8.2

сонд.-88

897

10

14

202

384

241

10

3.6

7.9

сонд.-88

895

6.7

13

151

378

208

13

1.3

7.2

сонд.-91

991

10

17

244

403

271

10

3.1

7.8

 

 

 

            Минерални води в района на Рупите        

            Със своята минерализация, различна от тази на останалите води в района, сондажните водоизточници в района на Рупите дават уникална  минерална вода с наличие на разтворени минерални вещества над 2 г/л, наличие на сероводород и въглероден двуокис, с температура 76 о С . Водата се характеризира като минерализирана, хипертермална, хидрокарбонатна натриева, съдържаща флуорид, метасилициева киселина и въглероден диоксид (табл. 10).

           

            Рупите                                    мг/л                                                     Табл.10

обект

M

F

Cl

SO4

HCO3

Na

Ca

Mg

pH

сонд.62

2420

5.4

37

129

1488

587

36

13

7.18

сонд.66

2329

5.8

36

123

1444

549

31

13

6.85

сонд.66

2133

6.5

35

117

1320

526

29

14

6.85

сонд.92

2243

6.3

31

109

1415

535

29

13

6.9

 

 

            Минерални води в района на Марикостиново

 

            Природните дадености на теритопията на Марикостиново, освен забележителната природа, съчетава наличие на минерални води и калолечебни ресурси.

            До провеждане на сондирането е имало множество извори, които са се изливали в езеро с лечебна кал. Физико-химичната характеристика на изворите и сондажните води има известни отклонения, представени в следващата таблица:

 

Марикостиново                                 мг/л                             Табл.11

обект

M

F

Cl

SO4

HCO3

Na

Ca

Mg

pH

извор-47

787

10

17

66

414

170

23

6

7.4

извор-62

1011

8.2

19

215

412

241

25

6

7.8

м.сонд.-62

1020

8.2

17

225

412

244

22

7

7.3

сонд.-70

951

7.6

18

217

387

235

24

5

7.4

извор-79

986

8

19

218

409

244

13

12

7.6

сонд.6-62

1030

8.4

18

227

412

250

23

6

7.3

сонд.6-82

987

10

21

223

415

240

26

7

7.3

извор-82

1013

9

20

235

415

244

27

6

7.4

сонд.-84

1005

7

17

218

403

231

24

6

7.6

 

            Минералната вода от водоизточниците, най-общо, има близък състав и характер, който се запазва постоянен. Тук установяваме иаличие на въглероден двуокис около 200 мг/л и 1.1 мг/л свободен сероводород.

            Значителна част от потенциала на находището се излива в калолечебното стопанство, което разполага с

                        изворна лечебна кал.

            Лечебната кал от съвременното термално грифонно находище е тъмносива, с гладка кремоподобна консистенция, хомогенна, без груби примес, с добри термофизични свойства. Лечебната кал се образува от финно глинесто вещество, носено от минералната вода, подобно на изригващ вулкан, при съчетание на природните фактори като термализъм, микроорганизми и органика. Изградена е от финно глинество вещество, разтворени и кристални соли, биологично активни вещества и вода.

            Калта в Марикостиново има неорганичен характер. Подхранва се, както казахме, от термалната вода и по тези причини течната й фаза – една важна нейна съставка, има близка с минералната вода физико-химична характеристика.

            Количеството на хуминовите киселини, характерни за органичните калолечебни езера е ниско – 0.5 % спрямо суха кал. Органичният въглерод се движи между 0.18 и 2.9 %, а летливите мастни киселини са значителни. През последните тридесет години наблюдаваме някои различия във физико-химията и механичните показатели на лечебната кал, в сравнение с предишни анализи, което е свързваме  с опресняване на езерото, поради вливане на големи количества от минерална вода в него.

 

            Минерална вода от Катунци

            В района на Катунци има няколко сондажа, които дават различен по състав минерална вода. В този район на страната извира една редко срещана вода от сондаж 236 хг. Докато флуоридът съпътства всички термални води от поречието на Струма и околността, в тази вода неговото незначително пирисъствие е за отбелязване. Минералната вода се характеризира като термална, слабоминерализирана, хидрокарбонатна натриева, без санитарно-химични признаци на замърсяване. Съдържанието на микрокомпоненти е в границите на определените норми и водата от сондаж 236 хг  се използва за бутилиране като натурална минерална вода. Основният състав на водата е представен на следващата таблица:

Катунци                                 мг/л                             Табл.12

обект

M

F

Cl

SO4

HCO3

Na

Ca

Mg

pH

с.236хг

370

0.4

15

12

189

103

2.3

0.2

9.3

сонд.90

375

0.6

12

27

189

103

2.6

сл.

8.7

сонд.81

347

5.3

12

57

119

104

1.9

0.5

9.2

сонд.82

329

0.4

18

23

177

82

4.7

4.1

8.8

сонд.82

369

0.2

15

18

220

99

2

9.0

сонд.82

334

0.2

14

14

201

88

3.2

0.2

9.0

сонд.87

369

0.5

12

31

195

99

1.6

0.4

8.6

сонд.87

303

0.3

10

14

167

74

4.3

0.5

8.8

сонд.84

337

3.0

14

17

149

98

1.7

0.2

9.1

 

            Петрич

Сондажен водоизточник край р. Луда Яна, е представен на табл. 13. Една интересна вода, използването на която, е свързано с решаване на ред технически проблеми. Водата е изведена за пиене от хората в близост до банята.

           

 

Луда Мара                                          мг/л                                         Табл.13

oбект

M

F

Cl

SO4

HCO3

Na

Ca

Mg

pH

сондаж

1616

4

57

96

989

423

13

9

7.4

 

 

 

            Право Бърдо

            Водата е студена (19оС), минерализирана, хидрокарбонатно-сулфатна магнезиево-калциева и силициева, без санитарно-химични признаци на замърсяване (табл. 15).

 

Право Бърдо              мг/л                                                     Табл.15

обект

M

F

Cl

SO4

HCO3

Na

Ca

Mg

pH

CO2

извор58

2115

0.5

25

217

1367

56

193

185

6.05

1200

сондаж1

1670

0.3

25

206

1007

76

156

126

6.45

363

извор82

1602

0.5

26

206

1001

48

141

147

6.15

595

 

            Може да се използва за бутилиране като натурална и газирана минерална вода и за производство на безалкохолни напитки.

 

            ПРИЛОЖЕНИЕ НА МИНЕРАЛНИТЕ ВОДИ

            Характерна особеност на минералните води от района е значителното разнообразие както по отношение на физико-химичните съставки, така и по отношение температурата, дебита и възможностите за приложение. Това беше разбрано от редица предприемчиви бизнесмени, които изградиха великолепни балнеозаведения (Благоевград), предприятия за бутилирана вода (Благоевград, Катунци), модерни хотели, спортни басейни. По принцип водите са приложими за:

·        външно-балнеолечение: по лекарско предписание

·        питейно дозирано балнеолечение и профилактика на кариеси и остеопороза: по лекарско предписание

·        спортно-профилактични цели

·        бутилиране като трапезни натурални и газирани минерални води и производство на безалкохолни напитки.

·        За комунално-битови цели – Високата температура на водата дава възможност чрез съответни съоръжения (топлинни помпи, топлообменници и др.) топлината да бъде използвана за основен енергетичен източник или за допълване на съществуващите. Предпоставка за това е дебита на находищата и тяхната температура, както и изискванията на потребителите.

Високодебитни хипертермални води могат да се използват за:

                        хигиенни бани и перални

                        оранжерии

                        отоплени

Минералните води в района са много и разнообразни. Може да се помисли и за използването на водите  от Бачево, Слатина, Чучулигово и др. Лечебната кал също чака своите пациенти край красотите на Рупите.

 

           

Реклами

4 Responses to “ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА НА БАЛНЕОЛОГИЧНИТЕ РЕСУРСИ В ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ – ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ЛЕЧЕБНО ПРОФИЛАКТИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ”


 1. 1 Daniel Stoinev (@stoineff) ноември 14, 2011 в 4:17 pm

  Искам да попитам за мнението Ви за Торфозол. Мислите ли, че той наистина помага.

 2. 2 Future Health юли 15, 2016 в 3:14 pm

  Да, и мен ме интересува за Торфозол

 3. 3 Baufen септември 2, 2016 в 10:47 am

  Лечебната кал и минералните извори са нещо наистина уникално! Трябва максимално да се възползваме от богатствата си.

 4. 4 Калоян Статков януари 20, 2018 в 11:13 am

  Уважаема г-жо Владева, бих искал да обсъдим конкретно една тема по Минералните води и за целта ми е необходим Ваш, актуален е-майл адрес.Опитах да Ви пиша на автоматичният тук, но получих грешка като отговор!


Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: