ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА НА БАЛНЕОЛОГИЧНИТЕ РЕСУРСИ В ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ – ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ЛЕЧЕБНО ПРОФИЛАКТИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА НА БАЛНЕОЛОГИЧНИТЕ РЕСУРСИ В ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ – ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ЛЕЧЕБНО ПРОФИЛАКТИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

(МИНЕРАЛНИ ВОДИ ПО ПОРЕЧИЕТО НА Р.СТРУМА)

            Л. Владева

            Резюме: Ускореното развитие на медицинския туризъм в южна България е една необходимост, продиктувана от обективни условия и интереси в икономически и социален аспект. Предпоставка за това е обстоятелството, че на територията на южна България има богато разнообразие от минерални води, подходящи за тази цел като профилактично и лечебно средство, за бутилиране и безалкохолни напитки.

            В настоящата публикация се разглежда хидроминералния потенциал на страната по поречието на р. Струма, подходящ за питейно използване като бутилирани минерални води, за лечебно-профилактични и лечебни цели, както и за изграждане на балнеокурорти за външно приложение. Освен слабоминерализираните хидротерми в този район на страната са застъпени ценни сулфидни, съдържащи флуорид и въглероден диоксид минерални води.

            Изграждането на туристически дестинации към Гърция прави въпроса особено актуален.

 

            Природните дадености и преди всичко богатото разнообразие от минерални води, подходящи за профилактика и лечение на територията на южна България е една основна предпоставка за това.

            Физико-химичната характеристика на хидроминералния потенциал в тази част от страната, подходящ за лечебно-профилактични и лечебни цели, както и за питейно използване като бутилирани минерални води, е обект на настоящето съобщение.

            Главна особеност на минералните води в района е разнообразието на разтворени минерални вещества в тях. Освен слабоминерализираните хидротерми в този район са застъпени ценни сулфидни, съдържащи флуорид и въглероден диоксид минерализирани води.

            Като общи показатели, характерни за водите от този район ще изтъкнеме концентрациите на флуорид, хидрокарбонатни и натриеви йони, значителното количество на метасилициева киселина, високата чистота на тези води по отношение на неорганични йони на азота, стабилността им във времето и високите им дебити и температура, което прави възможно широкото им използване не само за балнеолечение, но и потреблението им и за други области.

            Последователно ще се спрем на основните обекти с балнеологично значими съставки в района на Благоевград, Кресна, Сандански и Петрич.

            Поради общия характер на минералните води от района, след разглеждане на характерстиката им, ще определим и показанията за балнеолечение по принцип, както и възможността за използването им в други области.

 

            Минерални води в района на Благоевград

            Минералните извори в района на града, разположени около Струма, са известни отдавна като лековити. Каптирани са през 1939 г , а след 1960 г. са направени и проучвателни сондажи.

            Водата от сондаж N 1 има обща минерализация 0.730 г/л и температура 56о С. Характеризира се като хипертермална, слабоминерализирана, сулфатно-хидрокарбонатна натриева, съдържаща флуорид. Минералната вода от сондаж N 2 (Зелени дол) има подобна характеристика, но общата минерализация и съответно отделните разтворени соли са в по-високи концентрации, които достигат 1.077 г/л. Водата е с подобна характеристика и нейното приложение е главно за външно балнеолечение. Като цяло основният състав на водите се движи в следните граници  (табл. 1)

            Благоевград                            мг/л                                         Табл. 1

обект

M

F

Cl

SO4

HCO3

Na

Ca

Mg

pH

сондаж 94

 730

12

29

238

208

215

9.0

следи

8.3

сонд.2”ЗД”

1077

11

49

207

427

310

1.5

следи

9.1

сонд.1,87

1032

11.5

42

181

387

288

1.2

следи

9.0

сонд.2,зап

993

11.5

44

195

338

278

1.2

следи

9.0

 

 

            Съдържанието във водите на окисляеми от йод серни съединения им придават характер на сулфидни и обуславя по-високата им лечебна ефективност, в сравнение с други води.

            Едновременно с това наличието на окисляеми от йод серни съединения повишава степента на тяхното агресивно действие, което трябва да се има предвид при изграждане на съответни съоръжения, осигураващи усвояването на минералните води.

 

            Минерални води в района на Симитли

            До започване на сондажите в района, след 1958 г, в Симитли е имало около 30 извора с температура 51-56 оС и хидрокарбонатна натриева, силициева и флуорна характеристика, с общ състав, представен на табл. 2.

Водите са изключително разнообразни, с много интересни комбинации на силициеви, флуоридни, сулфатни, калциеви и хидрогенкарбонатни йони, подходящи за бутилиране като натурални минерални и лечебни води, за балнеолечение и спортно-профилактични цели.

            Измененията на физико-химичния състав на термалните и студени води трябва да се интерпретират в зависимост от геологията и ситуацията на сондажите. Затова ние само  маркираме водите като един твърде интересен хидрохимичен феномен в следната таблица:

 

Симитли                                                        мг/л                                         Табл.2

обект

M

F

Cl

SO4

HCO3

Na

Ca

Mg

pH

извор-27

560

9

23

209

46

159

3

0.2

извор-60

584

11

23

211

47

168

3

0.4

9.3

сонд. 2-79

599

11

24

225

73

176

3

0.5

8.8

сонд. 52-84

636

0.2

41

17

381

98

63

4

7.6

сонд.хг 100-84

334

0.2

7

26

201

6

61

8

7.8

м.вода-90

554

6

20

196

61

156

4

9.2

сонд.КГ-84

636

12

21

223

76

173

3

0.2

9.4

сонд.100-86

837

12

26

403

95

251

10

0.7

8.6

р.сонд.-86

596

7

24

186

109

155

7

1

8.8

сонд.2005-86

687

5

24

48

339

161

6

 

сонд.Г.Ст.-86

595

9

21

217

52

164

3

следи

9.0

сонд.Б-86

599

8

20

220

42

164

3

0.5

8.8

сонд.60-82

630

12

27

270

104

198

50

4

9.9

сонд.40-82

598

4

34

119

168

169

4

3

8.8

сонд.44-82

714

12

26

338

109

126

10

0.2

8.8

шахта-93

388

0.2

6

39

232

16

57

15

7.2

 

 

 

            Минерална вода от Горна Брезница

 

            Характеризира се като хипотермална, слабоминерализирана хидрокарбонатно-сулфатна натриева и флуорна с физико-химичен състав, представен на табл. 3.

            Водата води начало от четири сондажа и е с температура 38оС. Има високи концентрации на флуорид и метасилициева киселина. Общата минерализация е под 1г/л. Съдържа окисляеми от йод съединения.

           

 

 

Горна Брезница                     мг/л                             Табл. 3

обект

M

F

Cl

SO4

HCO3

Na

Ca

Mg

pH

сонд.78

560

11

33

97

208

164

3

сл.

8.2

сонд.79

434

8

13

93

150

101

4

8

8.4

сонд.81

558

11

29

105

174

165

3

сл.

8.7

сонд.87

651

9

25

72

250

150

3

0.9

8.4

 

 

            Минерални води в района на община Кресна

           

            Едно много интересно находище с повече от 10 бликащи извори е района на Кресна. През последните години по протежението на Кресненското дефиле израстнаха много туристически обекти, някои вече насочени към международния туризъм. Водоизточниците са на територията на Ощава, Кресна, Горна Брезница и Градешки бани. Характерно за по-голямата част от тях са с висока температура при извиране ( до 700 С), ниско съдържание на минерални вещества, високи концентрации на флуорид (11-16 мг/л) и метасилициева киселина, с преобладаващи сулфатни, хидрокарбонатни и натриеви йони в основната им физико-химична характеристика. Освен типичните за района термални минерални води, съществуват и студени води с ниска обща минерализация.

                                   

Минерална вода в с. Ощава

            Изворите са известни в края на миналия век, а първият анализ е направен през 1937 г. Водите са горещи – с температура до 600 С, с ниско съдържание на разтворени минерални вещества ( до 650 мг/л), висок флуорид ( до 16 мг/л) и висока метасилициева киселина 90-92 мг/л (табл. 5).

 

Ощава                         мг/л                                         Табл.5

обект

M

F

Cl

SO4

HCO3

Na

Ca

Mg

pH

извор37

650

2

159

209

131

18

2

извор70

433

16

13

126

107

121

6

сл.

8.1

извор74

402

14

12

91

110

113

5

0.2

8.6

каптаж82

473

12

15

118

140

119

8

2

8.3

извор82

438

15

14

114

128

122

5

сл.

8.6

извор84

485

14

10

114

128

120

6

0.4

8.8

извор84

421

13

12

86

137

105

9

1

8.4

ст.вода84

339

1

6

15

201

12

52

9

6.8

 

Между типичните за района хипертермални води, има и няколко студени извора, с оптимална концентрация на флуорид (1 мг/л) и ниско съдържание на натриеви йони (до 20 мг/л).

 

                        Минерална вода в с. Градешница

            Известни са повече от десет термални извори, описани през тридесетте години от Азманов. Първият сондаж е изследван от нас през 1970 г. Общият характер на водите е представен на табл. 6.

 

 

 

Градешница                           мг/л                             Табл.6

обект

M

F

Cl

SO4

HCO3

Na

Ca

Mg

pH

сондаж4-70

507

12

16

124

174

144

5

сл.

7.9

извор79

548

11

16

116

165

144

3

0.4

8.6

сондаж82

517

9

19

117

159

131

5

1

8.2

сонд.тр.82

506

11

20

111

183

142

4

02

8.2

извор93

543

11

18

106

195

140

4

0.4

7.8

 

 

Характеризират се като термални ( с температура между 37 и 690 С), слабоминерализирани, хидрокарбонатно-сулфатни натриеви, флуорни и силициеви, подходящи за външно балнеолечение. Водите съдържат сероводород, който трябва да се отстрани преди употреба.

 

            Минерални води в района на Сандански

            В района на Сандански са известни високотермални извори, прилагани и ценени от римско време. Те са разположени на двете страни на река Врачка Бистрица. Температурата им е различна и достига до 83 о С. Общият сумарен дебит на находището е 21 л/сек. Минерализацията на водите от различните водоизточници е близка и водата може да бъде определена като хипертермална, сулфатно-хидрокарбонатна натриева, флуорна и силициева без санитарно-химични признаци на замърсяване. Отделните водоизточници не се отличават съществено и имат следния основен състав, представен в табл. 7.

 

 

 

Сандански                              мг/л                                         Табл.7

обект

M

F

Cl

SO4

HCO3

Na

Ca

Mg

pH

сонд.60

632

6

15

140

210

140

10

0.5

7.9

мирото

656

6

18

135

213

149

12

.03

7.8

сонд.6

690

6

15

149

217

155

11

следи

7.9

Лешница

502

6

17

138

159

139

4

0.6

8.6

Лешница

525

6

15

156

158

146

3

0.2

8.4

 

 

            Минерални води от района на Хотово

            Известен е сондажен водоизточник в селото с температура 38-40оС,  ниска концентрация на разтворени минерални вещества, наличие на окисляеми от йод серни съединения, значим флуорид и метасилициева киселина. Основните показатели са представени в табл. 8.

Хотово                                    мг/л                             Табл.8

обект

M

F

Cl

SO4

HCO3

Na

Ca

Mg

pH

сонд.67

449

5.2

18

122

121

130

5

0.5

8.7

сонд.81

435

5.6

16

124

116

127

5

0.9

9.0

сонд.84

460

6.8

15

136

116

133

4

0.3

9.2

сонд.93

471

6

15

124

156

130

4

6.8

 

 

            Дебитът на водоизточника е около 6.4 л/сек.

            Поради високия флуорид не отговаря на изискванията за бутилиране като натурална минерална вода за неограничена употреба и за производство на безалкохолни напитки.

                                                                                                           

            Минерални води от с.Левуново

            Известни са извори от незапомнени времена с температура от 40 до 80оС. Водата е хипертермална хидрокарбонатно-сулфатна натриева и флуорна. Основният състав се движи в определени граници. Отличава се съществено в температурата и съдържанието на флуорид. Хипотермалната вода от новия сондаж (36о С) има по-нисък флуорид (6.0-6.6 мг/л), докато хипертермалната от стария сондаж съдържа почти двойно количество. Във водата с висока температура установяваме високи концентрации на метасилициева киселина (силициева термометрия).

 

Левуново                                            мг/л                             Табл.9

обект

M

F

Cl

SO4

HCO3

Na

Ca

Mg

pH

извор-36

853

4

169

436

220

23

0.9

7.5

сонд.-62

911

6.5

19

161

375

224

13

0.6

7.6

сонд.-79

964

6

20

206

378

243

13

1.9

7.2

сонд.-81

884

11

19

205

366

240

10

3

7.9

сонд.-82

930

6

28

176

391

229

18

сл.

7.4

сонд.-84

912

6.6

18

157

381

212

14

1.8

7.4

сонд.-84

917

10.2

16

214

378

245

11

4

8.2

сонд.-88

897

10

14

202

384

241

10

3.6

7.9

сонд.-88

895

6.7

13

151

378

208

13

1.3

7.2

сонд.-91

991

10

17

244

403

271

10

3.1

7.8

 

 

 

            Минерални води в района на Рупите        

            Със своята минерализация, различна от тази на останалите води в района, сондажните водоизточници в района на Рупите дават уникална  минерална вода с наличие на разтворени минерални вещества над 2 г/л, наличие на сероводород и въглероден двуокис, с температура 76 о С . Водата се характеризира като минерализирана, хипертермална, хидрокарбонатна натриева, съдържаща флуорид, метасилициева киселина и въглероден диоксид (табл. 10).

           

            Рупите                                    мг/л                                                     Табл.10

обект

M

F

Cl

SO4

HCO3

Na

Ca

Mg

pH

сонд.62

2420

5.4

37

129

1488

587

36

13

7.18

сонд.66

2329

5.8

36

123

1444

549

31

13

6.85

сонд.66

2133

6.5

35

117

1320

526

29

14

6.85

сонд.92

2243

6.3

31

109

1415

535

29

13

6.9

 

 

            Минерални води в района на Марикостиново

 

            Природните дадености на теритопията на Марикостиново, освен забележителната природа, съчетава наличие на минерални води и калолечебни ресурси.

            До провеждане на сондирането е имало множество извори, които са се изливали в езеро с лечебна кал. Физико-химичната характеристика на изворите и сондажните води има известни отклонения, представени в следващата таблица:

 

Марикостиново                                 мг/л                             Табл.11

обект

M

F

Cl

SO4

HCO3

Na

Ca

Mg

pH

извор-47

787

10

17

66

414

170

23

6

7.4

извор-62

1011

8.2

19

215

412

241

25

6

7.8

м.сонд.-62

1020

8.2

17

225

412

244

22

7

7.3

сонд.-70

951

7.6

18

217

387

235

24

5

7.4

извор-79

986

8

19

218

409

244

13

12

7.6

сонд.6-62

1030

8.4

18

227

412

250

23

6

7.3

сонд.6-82

987

10

21

223

415

240

26

7

7.3

извор-82

1013

9

20

235

415

244

27

6

7.4

сонд.-84

1005

7

17

218

403

231

24

6

7.6

 

            Минералната вода от водоизточниците, най-общо, има близък състав и характер, който се запазва постоянен. Тук установяваме иаличие на въглероден двуокис около 200 мг/л и 1.1 мг/л свободен сероводород.

            Значителна част от потенциала на находището се излива в калолечебното стопанство, което разполага с

                        изворна лечебна кал.

            Лечебната кал от съвременното термално грифонно находище е тъмносива, с гладка кремоподобна консистенция, хомогенна, без груби примес, с добри термофизични свойства. Лечебната кал се образува от финно глинесто вещество, носено от минералната вода, подобно на изригващ вулкан, при съчетание на природните фактори като термализъм, микроорганизми и органика. Изградена е от финно глинество вещество, разтворени и кристални соли, биологично активни вещества и вода.

            Калта в Марикостиново има неорганичен характер. Подхранва се, както казахме, от термалната вода и по тези причини течната й фаза – една важна нейна съставка, има близка с минералната вода физико-химична характеристика.

            Количеството на хуминовите киселини, характерни за органичните калолечебни езера е ниско – 0.5 % спрямо суха кал. Органичният въглерод се движи между 0.18 и 2.9 %, а летливите мастни киселини са значителни. През последните тридесет години наблюдаваме някои различия във физико-химията и механичните показатели на лечебната кал, в сравнение с предишни анализи, което е свързваме  с опресняване на езерото, поради вливане на големи количества от минерална вода в него.

 

            Минерална вода от Катунци

            В района на Катунци има няколко сондажа, които дават различен по състав минерална вода. В този район на страната извира една редко срещана вода от сондаж 236 хг. Докато флуоридът съпътства всички термални води от поречието на Струма и околността, в тази вода неговото незначително пирисъствие е за отбелязване. Минералната вода се характеризира като термална, слабоминерализирана, хидрокарбонатна натриева, без санитарно-химични признаци на замърсяване. Съдържанието на микрокомпоненти е в границите на определените норми и водата от сондаж 236 хг  се използва за бутилиране като натурална минерална вода. Основният състав на водата е представен на следващата таблица:

Катунци                                 мг/л                             Табл.12

обект

M

F

Cl

SO4

HCO3

Na

Ca

Mg

pH

с.236хг

370

0.4

15

12

189

103

2.3

0.2

9.3

сонд.90

375

0.6

12

27

189

103

2.6

сл.

8.7

сонд.81

347

5.3

12

57

119

104

1.9

0.5

9.2

сонд.82

329

0.4

18

23

177

82

4.7

4.1

8.8

сонд.82

369

0.2

15

18

220

99

2

9.0

сонд.82

334

0.2

14

14

201

88

3.2

0.2

9.0

сонд.87

369

0.5

12

31

195

99

1.6

0.4

8.6

сонд.87

303

0.3

10

14

167

74

4.3

0.5

8.8

сонд.84

337

3.0

14

17

149

98

1.7

0.2

9.1

 

            Петрич

Сондажен водоизточник край р. Луда Яна, е представен на табл. 13. Една интересна вода, използването на която, е свързано с решаване на ред технически проблеми. Водата е изведена за пиене от хората в близост до банята.

           

 

Луда Мара                                          мг/л                                         Табл.13

oбект

M

F

Cl

SO4

HCO3

Na

Ca

Mg

pH

сондаж

1616

4

57

96

989

423

13

9

7.4

 

 

 

            Право Бърдо

            Водата е студена (19оС), минерализирана, хидрокарбонатно-сулфатна магнезиево-калциева и силициева, без санитарно-химични признаци на замърсяване (табл. 15).

 

Право Бърдо              мг/л                                                     Табл.15

обект

M

F

Cl

SO4

HCO3

Na

Ca

Mg

pH

CO2

извор58

2115

0.5

25

217

1367

56

193

185

6.05

1200

сондаж1

1670

0.3

25

206

1007

76

156

126

6.45

363

извор82

1602

0.5

26

206

1001

48

141

147

6.15

595

 

            Може да се използва за бутилиране като натурална и газирана минерална вода и за производство на безалкохолни напитки.

 

            ПРИЛОЖЕНИЕ НА МИНЕРАЛНИТЕ ВОДИ

            Характерна особеност на минералните води от района е значителното разнообразие както по отношение на физико-химичните съставки, така и по отношение температурата, дебита и възможностите за приложение. Това беше разбрано от редица предприемчиви бизнесмени, които изградиха великолепни балнеозаведения (Благоевград), предприятия за бутилирана вода (Благоевград, Катунци), модерни хотели, спортни басейни. По принцип водите са приложими за:

·        външно-балнеолечение: по лекарско предписание

·        питейно дозирано балнеолечение и профилактика на кариеси и остеопороза: по лекарско предписание

·        спортно-профилактични цели

·        бутилиране като трапезни натурални и газирани минерални води и производство на безалкохолни напитки.

·        За комунално-битови цели – Високата температура на водата дава възможност чрез съответни съоръжения (топлинни помпи, топлообменници и др.) топлината да бъде използвана за основен енергетичен източник или за допълване на съществуващите. Предпоставка за това е дебита на находищата и тяхната температура, както и изискванията на потребителите.

Високодебитни хипертермални води могат да се използват за:

                        хигиенни бани и перални

                        оранжерии

                        отоплени

Минералните води в района са много и разнообразни. Може да се помисли и за използването на водите  от Бачево, Слатина, Чучулигово и др. Лечебната кал също чака своите пациенти край красотите на Рупите.

 

           

Минерални води и лечебна кал › Редактиране — WordPress

via Минерални води и лечебна кал › Редактиране — WordPress

Bulgarische Mineralwässer

Калолечебни ресурси на България

Увод

Когато преди повече от 35 години подскачах на един крак по стълбите на тогавашната Санаторно-курортна дирекция на бившия бул. „Толбухин“ 51 а, едва ли съм мислила, че минералните води ще бъдат моя любов, съдба, ежедневие. Независимо от многото желаещи, от 8. март 1965 г. бях назначена в Химическата лаборатория на Националния институт по курортология, физиотерапия и рехабилитация. Това стана след разпределение във Варна и Кърджали. Бях завършила Химико-технологичния Институт и имах задължения към социалистическата власт. В Кърджали с моя съпруг бяхме едни от “строителите на социализма” в Оловно-цинковия завод – много работа, много пари, само дето няма какво да купиш…Отначало работното ми място се намираше в центъра на София, а няколко години по-късно бяхме преместени в парка в „Овча Купел“, където, край минералните бани, се намираше Института. И това беше решаващо, защото имах невероятната възможност много да уча, много да работя и да асимилирам това, което толкова много ме интересуваше – минералните води и лечебната кал. Вечер, когато нямах други ангажименти, се прибирах за 10 минути безпроблемно през пл.“Славейков“ и така, ден след ден. Моите родители, мир на праха им, бяха поели изцяло грижата за едногодишното ми момиченце.

Първите години изучавах в колектив с колеги режима на калообразуване в крайморските езера- Шабленско, Тузленско, Поморийско, Варненско, Атанасовско. Постепенно тези задачи се разширяваха с изучаване и изследване на водоизточниците на многобройните минерални води по нашата земя. Това беше време на командировки, анализи, изучаване на пазара – истински или фалшиви са бутилираните води, има ли някакви промени след престояването им и ако да, значими ли са и пр. и пр.

Участия в конгреси и конференции, дебати по доклади, публикации, сериозна, много задълбочена подготовка. И днес е обикновена практика да се даде становище, което се съдържа в многобройните мои книги, монографии, ръководства.

През 1967 г. дойдоха и първите международни контакти – в Полша, Познан и Варшава. След това Москва, където имах много ползотворни срещи, колегиални разговори, активни участия през 1979, 1980, 1990 г.

Имах изключителния шанс да отида на специализация в Западна Германия. Това стана през 1972 г.в Института по химия на водите и балнеохимия в Мюнхен в продължение на малко повече от една година. Фондацията Александър фон Хумболдт, Бон, Бад Годесберг финансира през онези години много научни сътрудници. Независимо, че трябваше да се премине бариера от огромни формалности, тази специализация изигра съществена роля в моя живот и го промени основно. След демокрацията през 1989 г. бях отново в Мюнхен, за първи път в Институт Фрезениус, Таунусщайн, след това още няколко пъти, контакти и до днес. Много съм горда, че след първото ми посещение в ИНСТИТУТ ФРЕЗЕНИУС, през 1992 г., в Германия регистрирах с участие и на други колеги натуралната минерална вода „Девин Б-5“, която след няколко продължения на процедурите и до днес заема почетно място в Държавен вестник на Германия сред признатите за износ в Германия и Европейския съюз натурални минерални води. През 2000 г. в този списък влезе и минералната вода от Белово, известна като „Аква Дива“. Опитахме се да направим съшото и с някои други води, но за съжаление, поради финансови затруднения, процедурите не се финализираха.

Днес, благодаря на Всевишия, все още съм търсен и желан консултант. Помагам и мисля, че България е щастлива страна със своите минерални извори и калолечебни находища. Помагам и на моите великолепни деца, достатъчно порастнали вече, на моите скъпи внуци, за които съм една обичана баба.

За сведение на многото почитатели на балнеологичните ресурси в страната- читатели на този материал, ще отбележа, че никога не съм била партиен член, нито преди, нито сега, въпреки дълбоката ми подкрепа днес за демократичните промени в страната.

Благодаря на моето семейство, което търпеливо и с разбиране ме подкрепяше през изминалите години, на семействата на децата ми, благодаря на колегите с които деляхме „твърдия залък“, благодаря на моите приятели, с които и до днес останахме такива. Благодаря на моите родители, мир на праха им, които направиха много, за да измина този път.

В настоящия материал хвърлям светлина на дисертационните ми проучвания върху лечебната кал и торф в страната, перспективни главно за балнеолечение и непубликувани становища, с което се надявам да бъда полезна. Благодаря на всички колеги, с които работехме изключително активно в областта на характеристика и оценка на лечебната кал.

15.11.2005

Медицинска академия

Фармацевтичен факултет

Научен институт по курортология, физиотерапия и рехабилитация

ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД Сравнителни физико-химични проучвания на пелоидите (лечебна кал и торф) в НРБ с оглед приложението им в медицинската практикаЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА НАУЧНА СТЕПЕН “КАНДИДАТ НА ХИМИЧЕСКИТЕ НАУКИ”

на

инж. Лилия Владимирова Йорданова

Научен консултант: проф. д-р Милчо Дойнов

Официални рецензенти:ст. н. с. I ст. д-р Сийка Козарова и доц. ЛюбомирИлиев,

София, 1981

Дисертационният труд съдържа 205 страници стандартен машинописен текст, 35 фигури и приложение с 47 таблици.Библиографията обхваща 177 литературни източника, от които 68 на кирилица и 109 на латиница.

ВЪВЕДЕНИЕ

Прилагано в древността, лечението с пелоиди – лечебна кал и торф, и механизма на неговото лечебно въздействие върху организма е било обект на задълбочени и многостранни проучвания.Като част от от тези изследвания, основно място заемат физко-химичните, тъй като свойствата на лечебната кал и торф и въздействието им върху организма могат да бъдат разбрани правилно и насочени пълноценно само тогава, когато лечебният фактор бъде подробно изучен и дефиниран. Пелоидите представляват сложен комплекс от органични и неорганични съставки. Изградени са от течна фаза /вода и разтворени соли/, кристален скелет / карбонати,сулфати и фосфати на калция,магнезия и др./, и колоиден комплекс /окиси на желязото, алуминия и силиция, хуминови киселини, битумни фракции, хидротроилит, сяра/.Целият този комплекс от фактори определя физичните им свойства – тяхната водозадържаща способност, обем на утайка, степен на набъбване, които заедно с химичните съставки, оказват въздействие върху организма и обуславят физиолого – терапевтичната им ефективност.Една от основните характеристики на пелоидите е тяхното водно съдържание, което определя термичните им свойства, възможността им да поглъщат вода и да набъбват. рН и окислително – редукционният им потенциал играят важна роля при допир на пелоидите с кожата.Проблемът за преминаване на химически съставки през здравата кожа е съществен момент при обосноваване на химическия фактор при пелоидолечение. Такъв пример е преминаването на хидросулфидни и сулфатни йони като обосновка за терапевтичния ефект на лиманната кал при ставни заболявания. Между пелоидния слой и кожата настъпва активен йонен обмен. Сероводородът действа инхибиращо върху хиалоронидазата, магнезият има противовъзпалително действие и пр. Важен показател при органичните пелоиди е съдържанието на хуминови киселини и особено на водоразтворимата им форма, с тяхното бактерицидно, бактериостатично и противовъзпалитено действие. Нашата страна разполага със значителни запаси от лечебна кал, разположени в лагуннолиманните езера по Черноморското крайбрежие: Шабла, Русалка, Балчишка тузла, Варна, Поморие, Бургас. Във втрешността на страната са известни и се използват изворните калища в Марикостиново – Благоевградски окръг и Баня – Пловдивски окръг. Торфени находища у нас има в с. Байкал – Пернишки окръг, с. Добри Дол – Михайловградски окръг, Садово – Пловдивски окръг и др.Находищата с лечебна кал у нас са проучвани върху единични проби от П. Стоянов, В. Куситасева, Й. Меламед, Г. Задгорски и колектив. Физико-химични проучвания на торф, с оглед приложението му в медицинската практика, не са правени.

Цел на настоящите проучвания е да даде основна физико-химична характеристика на пелоидните ресурси у нас с подчертан акцент върху ингредиентите с физиолого-терапевтично действие. По този начин, като се степенуват и сравняват отделните находища, да бъде показана разликата между техните химически съставки и свойства, за изработване на диференцирани показания за пелоидолечение, каквито сега няма, респективно да се създаде научна основа за по-ефикасно използване на този мощен природолечебен фактор.Като се използва опита на първите изследователи у нас, богатата школа на съветските аналитици в областта на неорганичните пелоиди и задълбочените проучвания на специалистите от Полша, ГФР и ГДР, в разработката са поставени за решение следните основни задачи:

1. В областта на неорганичните пелоиди:

1.1. Чрез използване на съставките във водоразтоврима форма с физиолого-терапевтично действие, да се направи сравнителна физико-химична характеристика на съществуващия потенциален запас от неорганични пелоиди за целите на медицинската практика в следните находища по Черноморското крайбрежие: Шабла, Русалка, Балчишка тузла, Варна, Поморие, Бургас.

1.2. Да се проучи динамиката на някои променливи ингредиенти от лечебната кал в процеса на нейната експлоатация.1.3. Чрез изкуствено стимулиране на процесите на калообразуване да се проучат пътищата за подобряване на физико-химичните показатели на лечебната кал.

В областта на органичните пелоиди:

2.1. Физико-химична оценка на торфа у нас и преценка на възможностите за използване в медицинската практика.

2.2. Проучване на съдържанието на разтворени хуминови киселини при торфени процедури като критерии за оценка на тяхната ефективност.

2.3. Преценка на балнеохимичните качества на торфа по неговото пепелно съдържание.

СОБСТВЕНИ ПРОУЧВАНИЯ

1. Методи за анализ, вземане и подготовка на пробите за изследване Използваните методики са усвоени в съответните специализирани лаборатории за анализ на минералните води и пелоиди в ЦНИКФ – Москва, Института по балнеоклиматология и Фармацевтичния факултет в Познан – ПНР и Института по химия на водата и балеохимия в Мюнхен – ГФР. Използвани са разработените методики на В.И. Бахман, К.А. Овсянникова и А.Д. Вадковская, Д. Айхелсдьорфер, проф. Квентин, проф. Кусмаул и др. , както и наличната литература по въпроса. Пробите са вземани непосредствено от находищата или пунктовете, където се използва пелоида, в стъклени буркани, плътно напълнени, без въздух и езерна вода. Пробите са парафинирани и маркирани за времето и мястото на вземане, дълбочина и пр. При разработката, повърхностния слой се отстраняваше.

ОПИТНА ЧАСТ

1. Физико – химичната характеристика на лечебната кал като предпоставка за изработване на диференцирани показатели за лечение. За да бъде изяснен въпроса за различията на лечебната кал в Черноморските находища, бяха изследвани проби от находищата в Шабла, Русалка,Балчишка тузла, Варненско езеро, Поморийско и Атанасовско езеро край Бургас.

Наред с общите комплексни изследвания, акцентът бе поставен върху изучаване на физико-химичните показатели във водоразтворима форма, общото сероводородно съдържание на лечебната кал, комплекса от физични свойства, т.е. на всички онези показатели, които са важни при пелоидолечението.

Обработката на резултатите, взети през различните години и сезони, дава основание да бъде направено определено степенуване на нашите черноморски лагунно-лиманни калища, по следните поксзатели:

влагата, водозадържаща способност,обем на утайка, замърсеност, степен на набъбване и топлозадържащата способност.

Те са с най-високи стойности при лечебната кал от Поморийското езеро – черен слой и Русалка. Много добри показатели има лечебната кал от Поморийското езеро – сив слой, Варненското езеро и двата участъка на Атанасовското езеро. Значително по-ниски показатели имат пробите лечебна кал от Балчишка тузла и Шабла. Количеството на частичките, по-големи от 0.25мм, означени като замърсеност, са в незначителни количества във Варненското езеро. Ниска замърсеност има лечебната кал в черния слой на Поморийското езеро, северната част на Атанасовското езеро, сивия слой на Поморийското езеро и Русалка. Най-висока е замърсеността на лечебната кал от Шабленското езеро и Балчишка тузла. В нашите Черноморски езера, като цяло замърсеността на лечебната кал само в изолирани участъци надвишава 6-7%, което е особено благоприятно за директното използване на лечебната кал за процедури. В някои случаи, както е например в Поморийското езеро или в Шабленското, има цели райони с много високо съдържание на миди и пясъчни частички, поради което при използване на тези ресурси задължително изискване е предварителното пречистване. По отношение съдържанието на химически ингредиенти с доказано лечебно въздействие, обръщаме внимание на сероводородното съдържание.

Много високи концентрации на сероводород има лечебната кал от Шабленското езеро.Те са до 6 пъти по-високи от тези в останалите езера. Най-ниско сероводордно съдържание има лечебната кал от сивите слоеве на Поморийското езеро. Сравнително ниско сероводородно съдържание има и лечебната кал от Балчишка тузла. Междинно положение заема лечебната кал от находищата във Варненското езеро, Атанасовското езеро, черния слой на Поморийското езеро и Русалка.Тези резултати дават възможност да се диференцират показанията за лечение според сероводородното съдържание на лечебната кал,така, както се прави това при сулфидните минерални води.Общото съдържание на разтворени соли в течните фази на лечебната кал определят също така една кал като повече или по-малко лечебна, тъй като дифузията през кожата на отделните йони, както и образуването на “солеви плащ”, става на базата на разтворените химически съставки.

С най-висока минерализация на течната фаза е лечебната кал от северния участък на Атанасовското езеро, Балчишката тузла, както и от сивия слой на Поморийското езеро, където минерализацията се движи между 75 и 54 г/кг .Ниска минерализация,близка до състава на морската вода, има течната фаза на лечебната кал от Варненското езеро.При степенуване на отделните химически съставки в течните фази на различните находища, резултатите са следните:

Много високо сулфатно съдържание има течната фаза на лечебната кал от Балчишката тузла – 8 г/кг. Високо е сулфатното съдържание на течните фази на лечебната кал от двата участъка на Атанасовското езеро, сивия слой на Поморийското езеро и Русалка. Незначително сулфатно съдържание в разтворима форма има течната фаза на Варненското езеро и Шабла.

Значителни концентрации на магнезиеви йони има в течната фаза на лечебната кал от северния участък на Атанасовското езеро, сивия слой на Поморийското езеро, Атанасовското езеро – юг и Балчишката тузла. Сравнително по-ниска е концентрацията им в течните фази на Русалка и Поморийското езеро. Незначително съдържание на магнезий има течната фаза на варненската кал.Най-висока концентрация на хлориди има в течната фаза на лечебната кал от Атанасовското езеро, Балчишка тузла и сивия слой на Поморийското езеро, а най-ниска – във варненската кал, където концентрацията им е близка до тази в морската вода,така,както и тяхната минерализация. Останалите течни фази имат концентрация на хлориди между 16 и 22 г/кг.Високи концентрации на бромиди има течната фаза на лечебната кал от Атанасовското езеро – северен и южен участък и Балчишка тузла. Варненската течна фаза е най-бедна на бромидни йони. Физико-химичните показатели показват, че лечебните калища в отделните находища са твърде различни. Според К. Е. Квентин, В.И. Бахман и др., лечебната кал може да бъде прилагана в балнеологията когато нейните показатели се движат в следните граници:

Влага – 40 – 77%

Замърсеност – до 7%

Топлоемкост – 0.76 – 0.91 калории

Обем на утайка – 1.5 – 3.0 см3

Водозадържаща способност – 60 – 200 г/100 г суха кал

Органика – 1 – 5%

Относително тегло – 1.2 – 1.6

Според тези най-общи изисквания, данните от проведените изследвания, показват, че нашите лагунно-лиманни калища имат много добри показатели за балнеолечение. Ако, обаче, към оценката се подходи от гледна точка на съвременните схващания за пелоидолечението като комплексно действие, съчетаващо физични, термични и химични фактори върху организма, при което съществено място се отделя на редица съставки във водоразтворима форма, то съгласно получените резултати, по съдържание на редица химически ингредиенти, лечебните лагунно-лиманни находища у нас могат да бъдат систематизирани в следните групи:

1. По сероводородно съдържание: 1.1. Силно сулфидни – над 1.5 г/кг общ сероводород /Шабленска лечебна кал/1.2. Средно сулфидни – 0.6 до 1.5 г общ сероводород на кг натурална кал /Варненско езеро, Атанасовско езеро – северен и южен участък, Поморийско езеро – черен слой, Русалка, Балчишка тузла/.1.3. Слабо сулфидни – до 0.6 г общ сероводород на кг натурална кал /Поморийско езеро – сив слой/.

2. По минерализация на течната фаза:

2.1. Ниско минерализирани – до 15 г/кг /лечебната кал Варна/.

2.2. Средно минерализирани – от 15 до 35 г/кг /лечебната кал от Поморийското езеро – черен слой и Шабла/.

2.3. Високо минерализирани – над 35 г/кг /лечебната кал от Поморийското езеро – сив слой, Балчишка тузла и Атанасовско езеро – север/.

3. Според съдържанието на отделните съставки в течните фази на лечебната кал:

3.1. Лечебна кал, съдържаща значителни количества магнезиеви йони във водоразтворима форма – над 2.0 г/кг /лечебната кал от Поморийското езеро – сив слой, Атанасовското езеро – северен и южен участък, Шабла, Балчишка тузла/.

3.2. Лечебна кал с високо съдържание на сулфатни йони – над 3.0 г/кг /лечебната кал от Поморийското езеро – сив слой, Атанасовско езеро – северен и южен участък, Балчишка тузла/.

3.3. Лечебна кал с високо съдържание на хлоридни йони – над 20 г/кг /лечебната кал от Атанасовското езеро – северен и южен участък, Балчишка тузла, Поморийско езеро – сив слой, Русалка/.

3.4. Лечебна кал с високо съдържание на натриеви йони във водоразтворима форма – над 15 г/кг /лечебната кал от Балчишка тузла, Поморийско езеро – сив слой/.

3.5. Лечебна кал с високо съдържание на калциеви йони – над 1.0 г/кг /лечебната кал от Балчишка тузла/.Направената от нас физико-химична диференциация на лечебната кал в отделните находища дава възможност за научно-обоснована прогноза за изработване на показанията при пелоидолечение според ефективните химически фактори – съдържание на сероводород, минерализация на течната фаза, разтворими сулфати, магнезий, калций и др.,за по-пълно и рационално използване на този мощен природен фактор.

2.Аналогизиране на нашите лечебни калища с лечебната кал в други страниПознаването на физико-химичната характеристика на лечебната кал в крайморските ни находища дава възможност да се стравнят техните най-общим свойства и показатели с тези на лечебната кал в други страни,да се сравнят качествата на прилаганите ресурси и да се търси аналогия в начина на тяхното съхранение,приложение и рационално използване. Изучаването на лечебните калища по Черноморското крайбрежие у нас дава възможност да се потърсят най-близките по своя физико-химичен състав лечебни калища в Русия и да се даде отговор на въпроса: пълноценни ли са нашите лагунно-лиманни калонаходища, могат ли да се използват ефективно в балнеологията, оптимален ли е режимът на калообразуване в тях. Детайлният анализ за калолечебните ресурси показва, че лечебната кал в нашите черноморски находища има високи качества за пълноценна балнеотерапия. Високото водно съдържание на нашите пелоидни ресурси, концентрацията на сероводорода и минерализацията на течните фази нареждат нашите ресурси до най-добрите калища, които се използват широко в такива известни калолечебни курорти като Хаджибей, Саки, Евпатория, крайморските езера в Германия и др.

3.Проследяване на някои физико-химични показатели при транспорт и апликации с лиманна кал.

Известно е,че сероводородното съдържание в лечебната кал е съществен балнеотерапевтичен фактор, който влияе върху някои ензимни системи, изменението, на които е съществено в хода на лечебния процес. Концентрацията на сероводорода и измененията и в хода на технологичния цикъл на добиване и използване на лечебната кал бе предмет на продължителни и задълбочени проучвания. Едновременно с това са изучавани някои пряко свързани с него величини като окислително – редукционния потенциал, минерализация, влага и др. Изследванията са систематирзирани в две направления.

A. Проследяване на промените,които настъпват при транспортиране на лечебната кал.

B. Проследяване на промените,които настъпват в хода на лечебния процес.

А.Проследяване на промените,които настъпват при транспортиране на лечебната кал.

Изследвани са 19 проби лечебна кал от Варненското езеро, взети и пренесени в Химическата лаборатория на НИКФР в затворени съдове, в срок от 24 часа. Изследвани са и 46 партиди лечебна кал, транспортирани от Варненското езеро за калолечебно отделение на НИКФР – София. Тези проби са проучвани по следните показатели:

· окислително-редукционенпотенциал,

· сероводород,

· минерализация на течната фаза и концентрация на йони в нея.

Отчитаме статистически достоверните различия в окислително-редукционния потенциал и сероводородното съдържание.Тъй като окислително-редукционният потенциал е сумарна величина, определяща общото физико-химично състояние на системата, намираща се във физико-химично равновесие, вниманието ни бе насочено върху анализа на тези данни. Сероводородът е фактор, който пряко влияе върху окислително-редукционния потенциал. При съприкосновение с кислорода на въздуха, окислението на свободния сероводород до елементарна сяра води до нарастване на окислително-редукционния потенциал, поради създаване на окислителни условия в находището. Затова беше потърсена връзка между сероводородното съдържание и окислително – редукционния потенциал с метода на корелационния анализ. Корелационният коефициент между тези две величини е r = 0.908 и показва, че между тях има много голяма корелационна зависимост. Установяването на тази връзка между общия сероводород и окислително-редукционния потенциал при прясно извадена кал от езерото, ни даде възможност да бъде охарактеризирана лечебната кал с помощта на окислително-редукционния потенциал, по който да се съди за количеството на сероводорода. За балнеологични цели тази преценка е бърза и ефективна и може да се използва като предварителен контрол на лечебната кал в едно балнеологично заведение.

Б.Проследяване на промените,които настъпват в хода на лечебния процес

При извършване на една балнеологична процедура, важна предпоставка за нейния терапевтичен ефект, е запазване на свойствата на лечебния феномен. С оглед установяването главно на измененията в химическите ингредиенти, бяха проведени проучвания за постоянството на прилагания фактор през време на балнеологичната процедура. Изследванията бяха разделени на три групи, поради различното времетраене на процедурите:

a) Физико-химични проучвания при продължителност на процедурата 20 минути

b) Физико-химични проучвания при продължителност на процедурата 30 минути

c) Физико-химични проучвания при продължителност на процедурата 60 минути

Данните от анализа показват, че няма статистически достоверни изменения преди и след процедурите в продължение на 20 минути при следните показатели: влага, относително тегло, общ сероводород, окислително-редукционен потенциал, състав на течната фаза. При продължителност на процедурите до 30 минути има статистически достоверни изменения в сероводорода, а при 60 минутна процедура изменения настъпват и във влагата. При увеличаване на продължителността на процедурите, измененията, които настъпват не засягат целия комлекс от химически фактори със значимост за терапеветичната ефективност, което трябва да се има предвид в хода на лечебния процес.

4.Изучаване и насочване на физико-химичните процеси, които протичат в лечебната кал, с цел стимулиране процесите на калообразуване.При изучаване на основните физиолого-терапевтични показатели на крайморските лагунно-лиманни калонаходища бе установено, че в някои от тях, независимо от съществуващите сравнително благоприятни условия, качествата на утаечния продукт не дават основание да бъде причислен към най-добрите калолечебни ресурси у нас. Напр. сивият слой на Поморийското езеро, независимо от добрия строеж на калта, високата минерализация на течната фаза и богатата и качествена и количествена характеристика, не се ползва за лечебни цели, поради ниското съдържание на сероводород. Процесите на пелоидогенеза в тези слоеве не протичат до образуване на сероводород или протичат в незначителна степен, поради бедното съдържание на органичен материал. Известно е,че процесите на пелоидогенезата са свързани с реакцията, която протича по схемата:

SO4 + 2C + 2 H2O = H2S + 2HCO3

Реакцията протича при наличие на сулфатредуциращи микроорганизми. Една основна задача беше:

ЧРЕЗ ВНАСЯНЕ НА ОРГАНИЧЕН МАТЕРИАЛ КАТО ЕНЕРГИЕН ИЗТОЧНИК, ДА СЕ НАМЕРИ НАЧИН ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА СЕРОВОДОРОДНОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА СИВИЯ СЛОЙ ЛЕЧЕБНА КАЛ ОТ ПОМОРИЙСКОТО ЕЗЕРО.

Експериментите бяха заложени в извънезерни условия по следната схема:

I опитна серия- с 5% райграс

Проба No1 Проба No 2 Проба No3 Проба No4 с минерализация между 50.7 г/кг и 80.5 г/кг

II опитна серия- без райграс

Проба No1 Проба No2 Проба No3 Проба No4С минерализация между 45.8 г/кг и 81.9 г/кг. Опитите са проведени в продължение на 18 месеца.

Пробите са изследвани по следните показатели: рН, окислително-редукционен потенциал, общ сероводород, органични компоненти, водозадържаща способност, както и съдържание на химически съставки в течните фази. Получените резултатите позволяват да се направят следните обобщени изводи:

· Нарастването на концентрацията на рапата до 6.50 Ве’ при внесена органична материя под форма на люцерна / 5% по отношение на основната маса/ води до най-благоприятно протичане на физико – химичните процеси, при което се достига максимално нарастване на сероводородното съдържание до 2.0 г/кг натурална кал / проба 3 II/.

· Повишаване на концентрацията на рапата над 6.50 Ве’ не води до по-силно активиране на процесите на пелоидогензезата, респективно до по-голямо увеличение на сероводородното съдържание /проба 4 II/. Установи се, че нарастването на сероводородното съдържание е свързано с намаляване на сулфатните йони в течната фаза на калта и нарастване на хидрокарбонатните йони, което е обусловено от активизиране на процесите на сулфатредукция. При това не се достига до изчерпване на сулфатния резерв в лечебната кал, което е особено полезно за практиката, тъй като на сулфатните йони във водоразтворима форма се разчита в процеса на лечение. Получената лечебна кал бе подложена на експериментални проучвания за изпитване на бактерицидна активност на кожата на зайци и показа добри резултати.

5.Физико-химична характеристика на ресурсите от торф у нас, с оглед приложението им в медицинската практика

Торфът у нас има ограничено приложение в балнеологичната практика. Физико-химични проучвания с оглед медицинско приложение на торфа сме направили за първи път през 1968 год. Резултатите от изследването на находищата Байкал, Садово и Добри Дол показват, че качествата на нашия торф са добри. Той се характеризира като низинен – Байкал и Садово, и землист – Добри Дол, с високо съдържание на неорганични съставки. По съдържанието на общи хуминови киселини /ХК/, торфът от Байкал е на първо място. При него има и най-високо съдържание на разтворени ХК. Битумните фракции цъщо имат най-високо съдържание в торф от Байкал, следван от торф от Садово и Добри Дол.Тъй като при оценка на ефективността на торфени процедури съдържанието на ХК във водоразтворима форма играе съществена роля, в дисертацията е проучено тяхното количество. В достъпната литература методите за определяне на ХК зависят от избора на стандарт и не могат да бъдат прилагани за определяне на ниски концентрации, каквито могат да се очакват в течната фаза на подготвен за процедури торф. Затова следващата задача на дисертационната разработка бе да се разработи микротегловен метод за определяне на хуминови киселини в течна фаза на торф. Разработеният микротегловен метод за определяне на хуминови киселини може да бъде илюстриран със следната схема: разтваряне в алкална среда, филтруване и утаяване със солна киселина. За първи път бе определено,че количеството на разтворените ХК в течната фаза на торф варира между 2 и 12 мг/л. Това е първата количествена оценка на този съществен балнеологичен показател. Освен това, прилагането на този метод даде възможност да се установи количественото превалиране на разтворените ХК в течната фаза при торфени апликации, в сравнение с торфени вани, което има значение при преценка на ефективността на балнеологичната процедура в зависимост от активния химически фактор.Тъй като разтворените ХК, наред с термичния фактор, са една от занчимите физиолого- терапевтични съставки при торфени процедури, проучихме тяхното количество в торф от нашите находища. Наред с изследването на ХК, беше определено и съдържанието на разтворен органичен въглерод, в течните фази на торф за апликации. Обект на разработка бяха пробите торф от нашите находища Байкал,Садово и Добри Дол. От всяка проба се приготвяше торф с нормална консистенция, при обикновена температура, 42 и 600 С. След отделяне на течните фази чрез центрофугиране, се определяше количеството на органичен въглерод и ХК. Органичният въглерод беше определян с помощта на апарат инфрачервен анализатор, на принципа на каталитично окисление до въглероден диоксид. Апаратът е производство на фирмата “Maihak”. Данните от изследванията показват, че съдържанието на разтворените органични въглеродни съставки с нарастване на температурата се увеличава. Като се приложи метода за микротегловно определяне на ХК в разтворите, бе установено, че с нарастване на температурата расте и количеството на разтворените ХК в течните фази . За отбелязване е, че разтворените ХК са само една малка част от общото количество органични съединения, които се намират в течните фази на торф за апликации. Нарастването на съдържанието на разтворените ХК и съставки, в които има органичен въглерод, с температурата има важно практическо значение. За увеличаване на ефективността на процедурите благоприятно е нарастване на температурата на сместа преди апликации за допълнително разтваряне на ХК и органичните съставки. При наличие в торфа на свободни ХК с нарастване на температурата става неколкократно нарастване на разтворените ХК в течните фази, в сравнение с торфа, в който съдържанието на свободни ХК е ниско. Следователно, възоснова на твърдението за значението на разтворените ХК и тяхното физиолого-терапевтично въздействие, може да се прогнозира по-висока ефективност на процедури с торф от Байкал и Садово, в сравнение с торф от Добри Дол. При торф от Добри Дол количеството на разтворените ХК е ниско и това е причина химическите активната компонента при апликации или вани да има по-малко въздействие. При торф от Добри Дол може да се очаква повече въздействие на физическите фактори.

6.Използване на метода на корелационния анализ за оценка на балнеологичните запаси от торф по тяхното пепелно съдържание. Опитът придобит от изследване на пелоидните ресурси показва,че между отделните ингредиенти съществуват известни зависимости. Като се базирахме на предпоставката, че при охарактеризиране на едно торфено находище като подходящо за балнеологично използване съществени показатели са съдържанието на ХК, влага, обем на утайка, водозадържаща способност, проучихме и зависимостите зависимостите между тях. Проучванията се проведоха върху 19 проби торф от находище Садово по следните показатели:влага, водозадържаща способност, относително тегло, обем на утайка, степен на набъбване, частички над 0.25 мм, хуминови киселини/ХК/, рН. Маркировката на находището и вземането на пробите бе извършено от сътрудници на комитета по геология. За интерпретирането на получените резултати беше използван метода на линейната регресия, като регресионните коефициенти бяха определени по метода на най-малките квадрати. Корелационните коефициенти за сравняваните в дисертацията величини, са показани и показват, че:

· корелационният коефициент между пепелното съдържание и ХК е 0.909;

· между пепелното съдържание и водозадържащата способност е 0.920;

· между пепелното съдържание и обема на утайката е 0.764;

· между пепелното съдържание и влагата е 0.894.

Намерените корелационни зависимости между пепелното съдържание и останалите величини имат голямо практическо значение, тъй като при опробване на находищата е достатъчно да се знае само пепелното съдържание, което е един от показателите, включени в отрасловата нормала за опробване на торф на селскостопански нужди. Пепелта се определя във всички лаборатории, които анализират торф. След като се знаят корелационните коефициенти, математически може да бъде определен интересуващият ни показател. Въз основа на повече от 500 анализа за пепел, находището край град Садово, след намиране на корелационните коефициенти, беше разделено на 3 групи.

1. Торф с пепелно съдържание под 35% Този торф,според възприетите норми, отговаря на висококачествен торф за медицинско приложение при следните показатели:

Влага – над 65%.

Водозадържаща способност – над 500 г/100г сух торф.

Хуминови киселини – 15% /спрямо сух торф/.

Обем на утайка – над 7 мм/100 г сух торф.

2. Торф с пепелно съдържание под 70%

Този торф има по-ниски показатели, но може да намери приложение в балнеологичната практика или да бъде резервиран като перспективен източник. Той има следните показатели:

Влага – над 50%

Водозадържаща способност – над 200 г / 100 г сух торф

Обем на утайка – над 4 мл / 100 г сух торф

Хуминови киселини – над 10%

3. Торф, глини и пръст с пепелно съдържание над 70%

Този торф няма значение за балнеологичната практика.

Направените проучвания дават възможност при пресмятане на промишлените запаси от торф находището край град Садово да се обособи в три зони, според пепелното съдържание на отделните проби. Това дава обща оценка на находището, според стойностите на корелационни коефициенти между пепелното съдържание и останалите, съществени за балнеологичното приложение на торфа, величини.

ИЗВОДИ

1 Направено е степенуване на лагунно-лиманните лечебни калища по черноморското крайбрежие, с оглед на физиолого-терапевтичните ингредиенти,които имат значимост за медицинската практика,за обосноваване на научните показания за калолечение според преобладаващите химически съставки.По съдържанието на сероводород,минерализация на течната фаза и количеството на сулфати, магнезий, калций, хлоридий, натрий, а също така и по общия комплекс от фактори, определящи физичните показатели на лечебната кал, може да бъде степенуване въздействието и като специфична терапия.

2 За получаване на високоефективна лечебна кал с повишено сероводородно съдържание,е изучен режимът на калообразуване при добавка на органична материя и различна концентрация на рапата. Получен е лечебен продукт с високо сероводородно съдържание и добри бактерицидни свойства, изпитани експериментално.

3 Направена е аналогизация между нашите и други находища с лечебна кал. По общите показатели е доказано,че лечебната кал у нас има много добри физико-химични показатели за една пълноценна балнеотерапия.

4 Установено е със статистическа достоверност, че през време на калолечебната процедура лечебната кал не променя своите физико-химични показатели и може да бъде прилагана в продължителност до 60 минути като пълноценен фактор.

5 Установена е корелационна зависимост между сероводорода и окислително – редукционния потенциал при прясно извадена лечебна кал, която дава възможност за преценка на лечебната кал само по сотйността на нейния окислително-редукционен потенциал.

6 Въз основа на извършените за първи път у нас физико-хмични анализи на торф, бе направена систематизация на тяхното балнеологично използване и бе преценено, че торфът от находищата Байкал, Садово и Добри Дол може да намери своето място като балнеологична суровина.

7 Създаден е микротегловен метод за определяне на количестовто на разтворените хуминови киселини при торфена процедура като важен критерий за оценка на нейната ефективност. Установено е, че торфената апликация предлага по-голямо количество разтворени хуминови киселини, в сравнение с торфената вана. По този начин е доказана по-голямата ефективност на класическата торфена апликация.

8 Установено е, че количеството на разтворените хуминови киселини и органичния въглерод нараства с увеличение на температурата и зависи от първоначалното количество на разтворени и общи хуминови киселини в торфа. По този начин е прогнозирана по-високата физиолого-терапевтична активност на торфа от Байкал, в сравнение с този от Садово и Добри Дол.

9 Използван е методът на корелационния анализ за опробване на торф. Установено е,че след извеждане на корелационните коефициенти, пепелното съдържание на едно находище може да даде възможност за охарактеризиране на торфения лагер, с оглед приложението на торфа за медицински цели.

Публикации във връзка с дисертацията

1. Владева Л.,Т. Гигова. Върху някои физико-химични показатели на Поморийската кал. Бюлетин по курортология, физиотерапия и ЛФК, 1966, 4, 54 – 58.

2. Владева – Йорданова Л,Р.Янчева – Бенвенисти, Г.Загорски, Т.Гигова. Физико – химични проучвания на Поморийското калонаходище. Бюлетин по курортология, физиотерапия и ЛФК, 1967, 3- 4, 67-69

3. Владева Л., Т.Стоянов.Физико-химични проучвания на калните вулкани край с. Странско. Бюлетин по курортология,физиотерапия и ЛФК,1970, 2, 137 – 143

4. Стоянов Т., Л. Владева. Физико-химични проучвания върху някои наши торфонаходища с оглед приложение на торфа за медицински цели. Научни трудове на НИИКФ. т. XI C., 1971, 33-38

5. Иванова В., С. Козарова, Л. Владева, Т. Стоянов, Д. Кочанков. Проучване на микрофлората и физико-химичната характеристика на лечебната кал от Баня – Карловско, с оглед използването и като лечебен фактор. Научни трудове на НИИКФ. т. XII, C., 1972,19-25

6. Владева Л. Физико-химия на лечебните калища и торф. Бюлетин по курортология,физиотерапия и ЛФК, 1972, 2, 106 – 110

7. Стоянов Т., С. Козарова, Л. Владева, В. Иванова. Изпитване бактерицидната активност на кожата на зайци, третирани с лечебна кал. Курортология и физиотерапия, 1974,3, 129 – 132

8. Владева Л. Физико-химическа характеристика на пелоидите в НРБ. В “Български курорти”, С., 1976, 275 – 298

9. Владева Л. Нови изследвания на физико-химичната характеристика на лечебната кал от Варненското езеро. Бюлетин по курортология, физиотерапия и ЛФК, 1977, 2, 51-55

10. Владева Л., Д. Кръстева. Получаване на хуминови киселини от пелоиди и възможности за лечение на дегенеративни ставни заболявания. Бюлетин по курортология,физиотерапия и ЛФК,1977,4, 88-91

11. Jordanova L., D. Eichelsdorfer.Die Bestimmung wassergeloster Huminsauren asl Bewertungskriterium der Moorbader. Heilbad und Kurort, 1974, 5, 158 – 165

12. Krasteva D., L.Vladeva. De l’effeкt du facteur chimique dans le traitement des affections arthro – rhеumatismales. XVII Congres International de thalassotherapie,1979, 406 – 409.

ФИЗИКО-ХИМИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА НАКАЛОЛЕЧЕБНИТЕ РЕСУРСИ ОТ ЕЗЕРАТА ПОЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ РУСАЛКА, ТУЗЛА,ВАРНА, ШАБЛА (РЕЗЮМЕ)

Ст.н.с. д-р инж. Л. Владева

Българското Черноморско крайбрежие има едно уникално природно богатство – разнообразие от ценна, с доказано терапевтично действие лечебна кал. Създавана в продължение на хилядолетия, лагунно-лиманната кал е едно от най-старите средства, утвърдено по емпирия, а в последните десетилетия и с модерни методи за лечение в балнеологията. Като част от общата научно-изследователска и приложна дейност по изясняване механизма на действие, физико-химичните проучвания заемат съществено място. Наличието на едни или други съставки в разтворима форма обуславя химическия фактор при комплексното калолечение. Схемата на физико-химичните проучвания е сложна и продължителна. При проведените многогодишни наблюдения на калта от крайморските езера у нас, сме използвали методите и схемите за анализ, усвоен в специализираните лаборатории на НЦФЛР в Москва, фармацевтичния институт в Познан, Полша, Института по химия на водите и балнеохимия в Мюнхен, Германия, както и разработени от нас схеми за анализ и специализираната литература по въпроса. Съществени за ефективно провеждане на балнеолечението са следните показатели на лечебната кал:

· Влага или водно съдържание на калта, което има основно влияние върху останалите физични показатели и определя консистенцията на калта.

· Относителна маса – показател за натиска на калта върху тялото и периферното кръвообращение, определен чрез теглото на проба кал и същото количество вода

· Водозадържаща способност – показател, който показва какво количество вода може да задържи калта в продължение на 14 дни

· Обем на утайка – показател за възможността на суха кал да увеличава обема си

· Степен на набъбване – показател за сравняване набъбването на влажна и суха кал· Топлоемкост – количеството топлина, необходимо за увеличаване температурата на калта с 1 градус, изчислено в джаули

· 3амърсеност дефинираме като механични примеси с големина на частички над 0.25 мм

· Общ сероводород – свързан и разтворен сероводород, който има значимо отношение към процесите на пелоидогенеза и лечение. Съединението му с желязото или т.н. хидротроилит е една от лечебните съставки на калта, която придава черния й цвят.

· Органичен въглерод и органичен азот са показатели за наличието на хуминови киселини, битуми, дискутираните хормоноподобни вещества и др. Лечебната кал е изградена от:

· Течна фаза – воден разтвор на соли, който запълва порите и пространствата в калта

· Кристален скелет – силикатна част (глинести и пясъчни частици) и калциеви магнезиеви соли

· Колоиден комплекс – железни и алуминиеви съединения, алумосиликати, железен хидросулфид (хидротроилит) и др.

Изучаване на качествата и свойствата на Черноморската лечебна кал е била една от основните наши изследователски задачи, а натрупаните познания за нейния физико-химичния състав е резултат от дългогодишните ни творчески търсения.Огромната информация, натрупана върху научно-приложните разработки върху Черноморските находища през годините, е в следните насоки:

· Физико-химични проучвания на проби лечебна кал и рапи от езерата

· Обобщения и корелационни връзки между значими величини и процеси, свързани с образуване на лечебната кал (пелоидогенеза) с оглед възможности за контрол на езерата

· Актуализирани проучвания на проби от различни пунктове на находищата· Проучвания върху пакетирана лечебна кал и възможности за нейното използване в извънкурортни условия и др.

· Регенерация на лечебната калПроучванията на калолечебните езера по Черноморското крайбрежие, както и опита ни върху анализи на подобни ресурси в чужбина – Куба, Йемен, Гърция, Либия, са докладвани от нас на научни форуми у нас и в чужбина, което отразяваме в литературата.Основните физико-химични показатели и свойства на лечебната кал от езерата Русалка, Шабла, Балчишка тузла, Варна, Поморийско и Атанасовско представяме в обобщен вид по находища:

ЛЕЧЕБНА КАЛ ОТ ЕЗЕРОТО РУСАЛКА

Общи запаси като балнеолечебен ресурс: 28 490 тонаОбект на продължителни и задълбочени физико-химични проучвания през периодите:

· 1958 г. от В. Куситасева и Й.Меламед върху две проби

· 1973 – 1979 г. от Л. Владева, Р. Янчева, Г. Загорски върху около 19 проби

· 1990-1991 г. от Л. Владева върху 36 проби

Лечебната кал от Русалка е от кафява до черна, мазна, с едрозърнести частици в никои от участъците, със силен мирис на сероводород и структура от кремоподобна до влакнеста. В отделни участъци механични частици правят калта нехомогенна и е наложително при използването й отстраняване на тези примеси, които имат различна степен на топлопредаване, в сравнение с калта. Физичните показатели на лечебната кал като влага, водозадържаща способност, обем на утайка, степен на набъбване, топлопредаване са много благоприятни. Замърсеността с миди, пясъчни частички и др. с големина до 0.25 мм достига 6-8 %. Като цяло лечебната кал има най-висока органика, съответно и влага, което следва да има влияние върху показанията на лечение. Течните фази са хлоридно-натриеви с минерализация, която зависи от оводняването на езерото и годишния сезон, начина на вземане на проби и др. Стойността на разтворените соли в течната фаза на калта достига до 55 г/кг., а средната минерализация е около 37 г/кг. Значителната концентрация на сулфатни йони – около 3 г/кг дават възможност за активно протичане на процеси на сулфатредукция.Рапите са близки по характер до състава на морската вода, която захранва езерото, а солевата им концентрация варира от 14 г/кг до 107 г/кг в зависимост от сезона и мястото на вземане на пробите. Средните стойности през 1988/1989 г се колебаят от около 21 г/кг (през пролетта) до 58 г/кг (през лятото) – силно повлияни от сезонните валежи и температурите. Лечебната кал от езерото Русалка според нашите проучвания и класификации спада към високо минерализираните (над 35 г/кг), средно сулфидните, със значимо съдържание на хлориди, сулфати и магнезий в разтворим вид. Лечебната кал е с добри физични и физико-механични показатели. В определени райони калта има значими механични онечиствания, които трябва да бъдат отстранени, преди калта да се използва за балнеолечение. На територията на курортен комплекс Русалка се намира и термалната сулфидната хлоридно-сулфатна натриева минерална вода, със сравнително високи концентрации на калциеви и магнезиеви йони и доказана лечебна ефективност. Минералната вода и лечебната кал могат да се допълват при лечение на редица хронични заболявания.

ЛЕЧЕБНА КАЛ ОТ ЕЗЕРОТО ШАБЛА Общи запаси като балнеолечебен ресурс: 235 000 тонаОбект на продължителни и задълбочени физико-химични проучвания през периодите

· 1958 г. от В. Куситасева и Й.Меламед върху една проба

· 1967 – 1970 г. от Л. Владева, Р. Янчева, Г. Загорски върху около 40 проби

· 1990-1991 г. от Л. Владева върху 26 проби лечебна кал и 55 проби рапи

Калта е черна, мазна, фина на пипане, с много силен мирис на сероводород и кремоподобна структура. В отделни участъци, недалеч от района с плажа, механичните частици правят калта нехомогенна и е наложително при използването й отстраняване на тези примеси, които имат различна степен на топлопредаване, в сравнение с калта. Физичните показатели на лечебната кал като влага, водозадържаща способност, обем на утайка, степен на набъбване, топлопредаване са изключително благоприятни за
балнеолечение. Замърсеността с миди, пясъчни частички и др. с големина до 0.25 мм не надвишават 3-4 % и не са типични за цялото находище.
Течните фази са хлоридно-натриеви с минерализация, която зависи от оводняването на езерото. Имало е периоди, когато цялото езеро е било покрито с килим от водорасли.След внасяне на минерализирана сулфидна вода от сондаж 134 х в езерото, условията на калообразуване бяха променени и стана известно опресняване на калта – количеството на разтворените минерални вещества в течната фаза намаляха, което като цяло не се отрази негативно върху качествата на калта. Стойността на разтворените соли в течната фаза на калта през различните периоди е достигала до 51 г/кг., а средната минерализация е около 27 г/кг. Сравнително ниската концентрация на сулфатни йони – около 0.6 г/кг дават възможност за активно протичане на процеси на сулфатредукция. Рапите са близки по състав до морската вода, която захранва езерото, а солевата им концентрация варира от 14 г/кг до 108 г/кг в зависимост от сезона и мястото на вземане на пробите, подхранването с минерална вода и др. Средните стойности през 1988/1989 г се колебаят около 21 г/кг (през пролетта) до 58 г/кг (през лятото)- силно повлияни от валежите и температурите на изпарение на езерото. Лечебната кал от езерото Шабла, според нашите проучвания и класификации, спада към средно минерализираните (15 – 35 г/кг), силно сулфидните, със значимо съдържание на хлориди, сулфати и магнезий в разтворим вид. Лечебната кал е с много добри физични и физико-механични показатели. В определени райони калта има значими механични онечиствания, които трябва да бъдат отстранени, преди калта да се използва за балнеолечение.Лечебната кал от Шабла се намира и продуцира в едно езеро, далеч от промишлени зони, което обуславя отсъствие на тежки метали и други химични замърсявания.

ЛЕЧЕБНА КАЛ ОТ БАЛЧИШКА ТУЗЛА

Общи запаси като балнеолечебен ресурс: 11 332 тона

Лечебната кал е била обект на продължителни и задълбочени физико-химични проучвания през периодите

:· 1952, 1953, 1954 и 1955 г върху 16 проби от В. Куситасева и Й.Меламед

· 1966 -1969г. от Л. Владева, Р. Янчева и Г. Загорски върху 30 проби

· 1988-1989 г. о т Л. Владева върху 35 проби

Калта е сива до сивочерна, мазна, с едрозърнести частици, с мирис на сероводород. В отделни участъци, особено през лятото механичните частици главно от гипсови кристали правят калта нехомогенна и е наложително при използването и преработка за отстраняване на тези примеси.Физичните показатели на лечебната кал като влага, водозадържаща способност, обем на утайка, степен на набъбване, топлопредаване са не винаги пълноценни за използване в балнеолечението. Замърсеността с миди, пясъчни частички и кристали с големина до 0.25 мм достигат 8-9 %. Характерно за лечебната кал, особено през летните месеци, са високите концентрации на сулфати в кристалния скелет на калта. Това се изразява в образуване на гипсови кристали и крие опасност от изгаряния, поради разлики в топлоемкостта.Течните фази са хлоридно натриево-магнезиеви с минерализация, която зависи от оводняването на езерото. Стойността на разтворените соли в течната фаза на калта достига до 83 г/кг., а средната минерализация е различна при различните изследвания и варира от 37 до 66 г/кг. Значителната концентрация на сулфатни йони- около 8 г/кг, е причина за пресищане на разтвора и образуване на кристали. Рапите са близки по характер до състава на морската вода, която захранва езерото, а солевата им концентрация варира от 43 г/кг до 64 г/кг в зависимост от сезона и мястото на вземане на пробите. Лечебната кал от езерото Балчишка тузла, според нашите проучвания и класификации, спада към високо минерализираните (над 35 г/кг), средно сулфидни, със значимо съдържание на хлориди, сулфати и магнезий в разтворим вид. Лечебната кал без пречистване е със задоволителни физични и физико-механични показатели. След пречистване тези показатели ще се подобрят.

ЛЕЧЕБНА КАЛ ОТ ВАРНЕНСКОТО ЕЗЕРО

Обект на продължителни и задълбочени физико-химични проучвания през периодите

· 1954 г. от В. Куситасева и Й.Меламед върху 3 проби

· 1965- 76 г. от Л. Владева, Р. Янчева, Г. Загорски върху 25 проби

След 1978 г. ежегодни изследвания – Л. Владева върху повече от 50 проби лечебна кал. Честотата на изследване е обусловена от необходимостта за контрол на качествата на калта при използването й в калолечебно отделение на Националния Център по физикално лечение и рехабилитация, Овча Купел, София.

Калта е сивочерна до черна, мазна, фина на пипане, с мирис на сероводород. Физичните показатели на лечебната кал като влага, водозадържаща способност, обем на утайка, степен на набъбване, топлопредаване са пълноценни за използване в балнеолечението. Замърсеността с миди, пясъчни частички и др. с големина до 0.25 мм в сравнение с останалите обекти е най-ниска и не надвишава 2 %. Течните фази са хлоридно-натриеви с минерализация, която твърде малко се влияе от оводняването на езерото и годишните сезони. Това се дължи на голямата дълбочина, от която се добива. Концентрацията на сулфатни йони е много ниска и показва протичане на забавени процеси на пелоидогенеза, които са свързани със значимо изчерпване на тези йони и
затихващо калообразуване.
Езерото е било обект на различни замърсявания от предприятията в района на Варненското пристанище. Установявали сме промени в рН на лечебната кал и в някои райони наличие на живак в измерими концентрации. Рапите са близки по състав до морската вода, която захранва езерото, а солевата им концентрация варира около 14 г/кг, независимо от сезона и мястото на вземане на пробите. Лечебната кал от езерото Варна според нашите проучвания и класификации спада към ниско минерализираните (до 15 г/кг), средно сулфидните, със съдържание, близко до морската вода. Лечебната кал е с добри физични и физико-механични показатели.

ЛЕЧЕБНА КАЛ ОТ ПОМОРИЙСКОТО ЕЗЕРО

Общи запаси като балнеолечебен ресурс: 1 448 000 тона

Лечебната кал е била обект на продължителни и задълбочени физико-химични проучвания през периодите:

· 1952, 1953, 1954 и 1955 г върху 13 проби от В. Куситасева и Й.Меламед

· 1966 -1969г. от Л. Владева, Р. Янчева и Г. Загорски върху повече от 30 проби

· 1988-1989 г. от Л. Владева върху 25 проби.

В езерото има два слоя лечебна кал- черен горен слой и сив – долен. Лечебната кал от сивия слой не се използва за балнеолечение, поради значително неблагоприятните си показатели. Това не се отнася за черната лечебна кал, която е известна и призната. Тук е изграден и един от най-добрите балнеосанаториуми у нас, в който се използва именно лечебната кал от черния слой. Тук има изградени участъци за регенерация, в които се възстановяват показателите на използваната лечебна кал. Физичните показатели на лечебната кал от черния слой като влага, водозадържаща способност, обем на утайка, степен на набъбване, топлопредаване са пълноценни за използване в балнеолечението. Замърсеността с миди, пясъчни частички и кристали с големина до 0.25 мм в някои ограничени участъци достигат 5-8%, което крие опасност от изгаряния, ако калта не се хомогенизира.Течните фази са хлоридно натриево-магнезиеви с минерализация, която зависи от оводняването на езерото. Стойността на разтворените соли в течната фаза на калта достига до 63 г/кг., а средната минерализация е различна при различните изследвания и варира от 37 до 63 г/кг. Значителната концентрация на сулфатни йони – около 4 г/кг, е основание за активни процеси на сулфатредукция, която е твърде ограничена поради ниски концентрации на органика. Рапите са близки по характер до състава на морската вода, която захранва езерото, а солевата им концентрация варира от 43 г/кг до 64 г/кг в зависимост от сезона и мястото на вземане на пробите.

ПОКАЗАНИЯ ЗА ЛЕЧЕНИЕ – КАКВО ЛЕКУВА ЛЕЧЕБНАТА КАЛ?

Лечебната кал от крайморските езера, според проучвания на специалисти от НИКФР, е подходяща за лечение на следните заболявания:

· Заболявания на опорно-двигателния апарат (дегенеративни и възпалителни ставни заболявания, травматично-ортопедични заболявания)

· Заболявания на нервната система (неврити, радикулити, детска церебрална пареза, състояния след полиомиелит)

· Гинекологични заболявания

· Кожни заболявания

· Стомашно-чревни и чернодробно-жлъчни заболявания

· Професионални и обменни заболявания Във всички случаи лечението зависи от стадия и степента на заболяване след индивидуална консултация с балнеолог и се провежда под строг лекарски контрол.

Като систематизираме направеното до тук, можем да направим следните обобщени заключения:

1. Българското черноморско крайбрежие разполага с богати по състав и с разнообразни свойства калолечебни ресурси, подходящи за балнеолечение.

2. Като цяло физико-механичните и химичните показатели на лечебната кал са благоприятни за прилагане за балнеолечение.

3. В определени, ограничени, участъци за подобряване показателите на калта за балнеолечение е необходима предварителна подготовка на лечебната кал (пресяване), поради наличие на механични примеси

4. Три от представените езера са в екологически чисти райони и не съдържат микрокомпоненти и антропогенни вещества, резултат на човешката дейност.

5. Продуцирането на лечебна кал в езерата е продължителен процес (отлага се около 1 мм лечебна кал годишно). Според нас, използването на калта трябва да се извършва на място (с изключение на Варненското езеро), ползвайки се главно египетския, а при възможност и апликационния начин на лечение, с последваща регенерация на използваната кал. Лечебната кал от крайморските езера е един ценен природен феномен, който с успех може да се използва в нашите международни курорти, на фона на благоприятния климат, морето и неповторимите български минерални води, за широко развитие на балнеологичния туризъм.

Юли. 2001 г. Ст.н.с. д-р инж. Л. Владева

ЛИТЕРАТУРА 1. Бахман В.И. и кол. Анализ лечебных грязи, М.19602. Владева Л. Сравнителни физико-химични проучвания на пелоидите в НРБ с оглед приложението им в медицинската практика, дисертация, С. 1981 г.3. Владева Л., Г. Загорски. Актуализиране на физико-химичните изследвания на лечебната кал от езерата по Черноморското крайбрежие, научно-приложна договорна разработка с МЗ, ЦИНТИ, 19914. Танев Т., В. Куситасева, И. Меламед, К. Щерев, Е. Карамихайлова, К. Николов, Калолечебни находища и калолечение, МФ, С., 19625. Кръстева Д., А. Продромов, Я. Дафинова, В. Едрева, Л. Владева. Калолечение, 1986, МФ6. Марков М., Л. Владева, Д. Димова. Актуализация на курортните ресурси по Черноморското крайбрежие, научно-ИКО-ИНВЕСТ, С, 19917. Jordanova-Vladeva L. Саrасteristicas fisiko-quimicas у evaluacion de muestras de fangos de Cuba, XXIX Соngress of the I.S.Т.Н. Наbаnа Сubа, 5-12.12.1993.8. Jordanova-Vladeva L., D. Кostadinov, D. Кrasteva. Рrераrаtе und Рrоdukte aus Heilschlamm und Тоrf für die Balneotherapie, XXV Соngress S.I.Т.Н., Рrосееdings, Ваd Füssing, Deutschland, 1989/19919. Jordanova-Vladeva L., D. Кrasteva. Реlоide in der Republik Bulgarien und deren Anwendungsmöglichkeiten. XXVCongress S.I.Т.Н., Рrосееdings, Ваd Füssing, Deutschland, 1989/1991.10. Владева Л., Д. Караколев. Анализ, оценка на физико-химичните показатели и показания за лечение на минералните води и калолечебните ресурси в Йемен, доклад 1980 г.11. Владева Л. Физико-химичен анализ и оценка на калолечебните ресурси в Куба, доклад, 1984 г.

Минералните води на България

ВОДА ОТ ДРАГОЙНОВО

Красотата на българската природа е възпята в много народни песни, митове и легенди. Високите планини, вперили върхове в небето, прекрасното море, живописните плажове, красивите проломи и многобройните термални извори са огромно богатство на страната ни. За живата вода се говори в народните приказки – тя подмладява, дарява здраве, действа като вълшебен елексир. Повече от 500 изворни и сондажни води, с различна температура, минерализация и разнообразни разтворени соли, бликат от нашата земя. В световен аспект е рядкост на подобен географски релеф, да има толкова вкусни, пивки, чисти, с разнообразни показатели и свойства минерални води. Всяка една секунда от земните недра на България излизат около 3070 литра минерална вода. По нашите земи има забележителни находища-Гейзера в Сапарева Баня с температура 103о С на забоя, пулсиращ, стремящ се към слънцето, изпускащ облаци от пара; изворите в Панчарево; минералната вода в центъра на София,сложила начало на балнеологичен курорт още по римско време; галерията в Трънска Банкя; Жежката вода до известния Костенецки водопад; многобройните находища в южна България с руини от древността; Хисарските минерални води, известни и ползвани от хилядолетия. През последните 40 г. по черноморското крайбрежие бяха разкрити чрез сондиране десетки термални води, които обогатиха района на Варна, Св.св. Константин и Елена, Златни пясъци, Балчик, Каварна, Шабла.

Характерно за българските минерални води е тяхната повишена температура – показател за дълбок произход и висока чистота; ниско съдържание на разтворени минерални соли, което ги прави подходящи за пиене; природно чисти с отсъствие на вредни химични и микробиологични онечиствания, с наличие на разнообразни полезни съставки, високодебитни, които идват на белия свят под собствено налягане.

Българските минерални води са приятни на вкус, бистри, безцветни. Подходящи са за лечение, но и за задоволяване жаждата, могат да допринасят за покриване солевия балан на организма , но са и мощно промиващо средство.

Сред водите с ценни показатели и свойства се нареждат много български минерални води, една от които е натуралната минерална вода, известна на пазара под марката Айс Бред. Водата се бутилира и разпространява не само на нашия, но и на международните пазари. Това е една живителна течност, разкрита чрез сондиране през осемдесетте години на миналия век, от дълбочина 296 м., с температура 21о С, в екологически чистия район на с. Драгойново, на десния бряг на р. Каяклийка, недалече от гр. Първомай

Водата от сондажа с поетично име „Синьото Дере“ в Драгойново се характеризира като хипотермална (20-21о С), слабоминерализирана (420-485 мг/л), хидрокарбонатна натриево-калциева и силициева, без санитарно-химични и микробиологични признаци на замърсяване. Съдържанието на микрокомпонентите, както и стойностите на радиологичните показатели са в граници на нормите за минерални води. Поради добрите си показатели и свойства, минералната вода от Драгойново се препоръчва от нас за бутилиране още през 1989 г., като се включва в съществуващия тогава Български държавен стандарт.

Характерна особеност на минералната вода е високото съдържание на метасилициева киселина, която е мощен здравословен фактор с профилактично действие. Наличието на калциеви и магнезиеви йони и ниските хлоридни концентрации правят водата незаменимо средство при всички възрасти за утоляване на жаждата. Водата е призната в Германия като натурална минерална вода .

Колективът от млади, ентусиазирани и компетентни специалисти изгради едно чудесно предприятие, което стана известно не само с качествата на минералната вода, но и с великолепния дизайн на опаковките и етикетите, добрата дистрибуция и високите изисквания за качество и чистота на произвежданата продукция..

10.04.2002 Ст.н.с. д-р инж. Л. Владева

Минерална вода от Панчарево

Физико-химична характеристика и оценка на минерална вода от Панчарево 

Л. Владева

Минералната вода от Панчарево е изключителна държавна собственост, съгласно публикувания закон за водите, ДВ бр, 67 от 1999 г. Най-общо, това значи, че право за ползване на находището се дава от Министерския съвет по реда за концесиите, ако водата ще се ползва за бутилиране, извличане на ценни вещества, добив на геотермална енергия. Минералната вода в Панчарево е една от известните в района на София. Тя е с  вековна история. Остатъци от зидове напомнят за римско време. Два от старите басейни  случайно са били открити и възобновени в края на по-миналия век (1894 г.). Днешната баня е била построена  през 1903 г. Многобройните извори по лявия бряг на река Искър са били каптирани през 1937-1938 г. и прекаптиран през 1959 г. с помощта на събирателна галерия. Температурата на водата е 48оС.  През 1956 г., преди завиряване на Панчаревското езеро, е изградена каптажна шахта, която хваща водите на изворите в коритото на реката (39оС). Кулата е разположена над нивото на езерото. По стълби се отива до извора, от който водата се изважда с помпа и използва в банята.             Минералната вода от галерията в Панчарево е хипертермална. В състава й преобладават йони на хидрокарбонатите, калция и магнезия. Концентрацията на натриеви йони е ниска – под 20 мг/л. Това, както и концентрациите на нитрати, нитрити, флуорид и микробиологичната чистота на водата, я пречисляват в групата на слабоминерализираните, бедни на натрий минерални води. Този тип води са подходящи за приготвяне храна на кърмачета и малки деца и за провеждане бедна на натрий диета. Водата почти не се използва, поради високата температура. През повече от сто годишния период на изследване минералната вода има практически постоянен физико-химичен състав и свойства (табл.1). Като цяло измененията не надвишават + 20 %. Във водата не се установяват неорганични съединения на азота като нитрити и амоний. Количеството на нитратите  (2-3 мг/л) е много по-ниско от допустимите норми (45 мг/л). Минералната вода от Панчарево е проучена за антропогенни замърсители като феноли, хлорирани въглеводороди, детергенти, пестициди, хербициди, омекотители. Изследванията направихме в Института по химия на водите и балнеохимия в Мюнхен и съвместно с колеги от Институт Фрезениус, Таунусщайн, Германия.  Водата показа безупречна чистота по отношение на повече от 60 единични органични съединения.             Стойностите на микрокомпонентите, радиологичните и  микробиологичните показатели на водата отговарят на изискванията на нормативните документи за минерални води – наши (БДС 14947-80 “Води натурални минерални питейни”, Наредба на МЗ 14/87,95 , Наредба на МЗ  6/95) и чуждестранни (Директива на ЕС 80/777 за минерални води, Наредба на Германия за минерални, изворни и трапезни води и др.) .            Минералната вода от Панчарево след охлаждане отговаря на изискванията и на БДС 2823-83 “Вода за пиене” и Директива на ЕС 80/778 за питейни води. Двата извора –  от галерията и  от кулата в езерото се различават главно по температурата. Като цяло минералната вода от галерията в Панчарево принадлежи към минералните води без балнеологично значими съставки. Тя е в групата на акратотермите, тъй като има повишена температура, но не е носител на съставки с физиолого-терапевтично действие ( флуоридът е под 1мг/л, метасилициевата киселина е под 50мг/л). Формира се в карстов район. Съдържа ниски концентрации метасилициева киселина( 25мг/л) и въглероден двуокис (50мг/л). Съгласно действащите европейски норми, отговаря изцяло на всички изисвания, а именно:

·        Водата е природно чиста – не съдържа санитарно-химични, антропогенни и микробиологични замърсявания

·        Не съдържа микрокомпоненти с неизяснено и токсично действие над определени нормирани стойности

·        Има стабилен физико-химичен състав и свойства

·        Концентрацията на натриеви йони пречислява водата към бедните на натрий води Освен за външно балнеолечение, което има многогодишни традиции в Панчарево, минералната вода може да намери приложение

·        за бутилтране (след оползотворяване на топлинната енергия)

·        за изграждане на спортно-профилактични съоръжения (след оползотворяване на топлинната енергия)

·        за разширяване в количествено и качествено отношение на външните лечебни процедури.

Съществуват модерни способи за оползотворяване на геотермалната енергия на минералните води и приложението й за отопление и другаде, където е необходима. През последните години в района на Панчарево непосредствено над и около галерията за минералната вода се изгради вилна зона, изникнаха ресторанти и увеселителни заведения. Всичко това крие реални рискове от замърсяване на находището. 

В случай, че има сериозни намерения да се използва водата, необходимо е да се направят: 

·        актуализирани хидрогеоложки проучвания на находището и евентуалната му защитеност

·        контролни физико-химични и микробиологични проучвания.

 Ако препоръчителните изследвания са в границите на нормите,  и ще се кандидатства за концесия с цел бутилиране на минералната вода и/или оползотворчване на геотермалната енергия, физико-химичните и микробиологичните изследвания трябва да бъдат проведени трикратно през два месеца (вкл. еднократно микроелементи) и да бъдат допълнени с данни за стойностите на радиологичните показатели и балнеологична оценка.  

                                                  мг/л                                                     Табл. 1

год. Cl HCO3 SO4 Na Ca Mg Mин.
1896 7 322 36 7.5 67 29 503
1946 2 314 51 23 59 31 526
1952 4 342 36 23 59 31 526
1956 4 307 42 14 59 31 483
1958 4 305 39 9 59 32 496
1964 4 296 40 7 57 31 469
1984 4 317 41 6 63 34 495
1996 4 305 40 8 58 33 473

                   Литература:

1. Азманов А., Българските минерални извори, С., 1940

2.Владева Л., Д. Костадинов. Български питейни минерални води. С., 1996

3.Владева Л., Д. Костадинов, Ю. Харизанов и др. Компютеризация на информацията за балнеологичните ресурси в НРБ, III национална конференция по курортология и физиотерапия с международно участие, Албена, 1985

4.Караколев Д., Л. Владева, Г. Загорски. Основи на балнеолечението, С., 1984

5. Предложение за рационално използване на минералните води в НРБългария, Инф.бюлетин, КИПИТУГА, 1980, 3-4 

За бутилираните води

ЗА БУТИЛИРАНИТЕ ВОДИ

Ст.н.с. д-р инж.Л. Владева

Какво е изворна вода? По принцип, изворни са тези води, които произхождат от защитени от замърсяване подземни водоизточници и идват на земната повърхност на самоизлив, т.е. под собствено налягане. Обикновено тези води не са подложени на външна намеса (напр. сондиране), а след дълъг и продължителен преход намират път до земната повърхност. Температурата на изворните води е значително под 20 о С и в тях обикновено не се установява наличие на високи стойности на вещества с хранително-физиологично действие, характерни за минералните води.

Използването на изворните води не налага специално разрешение за бутилиране, както това се прави при минералните води. Изворната вода може да се предлага в бутилиран вид при условие, че отговаря на приети критерии и с водата не се провежда някоя от следните процедури:· не се дезинфекцира,· не се транспортира, а се бутилират на водоизточника при изградена твърда връзка с него· съдържа определени съставки- физико- химични, химични и радиологични, съгласно Наредба 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели · чиста е микробиологично.

Трябва да отбележим, че при изворните води в страните от ЕС не се слага извадка от анализа и не се разрешават наименования, които биха могли да доведат до заблуда, че водата е минерална.

Къде се среща изворната вода? Изворната вода се среща в планинските масиви, обикновено е позната като планинска вода – чиста, свежа, пивка. Често ли се среща? Да, като извори в планините Витоша, Пирин, Рила, Родопите. Някои от тези води се използват за пиене, като са изведени до чешми, използвани от населението, а други вече се бутилират.

С какви съставки се характеризират българските води – минерална, трапезна и изворна? По принцип водите – минерална, изворна и трапезна, съдържат главно соли, които дисоциират на аниони (отрицателно заредени частички) и катиони (положително заредени). Основните йони, които се намират в тях са катионите на натрий, калций и магнезий и анионите на флуорид, хлорид, сулфати, хидрокарбонати /карбонати. Съотношението на тези съставки по принцип е различно и определя характера на водата и нейната принадлежност към една или друга група.

Каква е разликата между минерална и изворна вода? У нас разликата главно е в температурата. Ако водата излиза на земната повърхност с температура над 20 О С, тя се класифицира като минерална. В европейските страни разликата е в минерализацията и в наличието на едни или други соли. Напр. в Германия една вода е минерална, когато отговаря не само на основните изисквания (дълбочина, чистота, стабилност и пр.), но и когато има наличие на калциеви йони над 150 мг/л, магнезиеви – над 50 мг/л и флуорид – над 1 мг/л. Изворните води се характеризират като води, съдържащи ниска минерализащия т.е. те са слабоминерализирани. За съжаление, у нас не се възприе някаква количествена разлика между минерални и изворни води, дори и по отношение на температурата. Kазва се, че изворната вода произхожда от подземен воден обект, който не е находище на минерална вода?! Има ли значение за състава температурата, при която извира минералната вода? Температурата при извиране на една вода е важен показател за нейните качества, свойства и структура. Високата температура в повечето случаи говори за вода от дълбок произход, с висока санитарно-химична и микробиологична чистота, но не винаги тази вода е с повече разтворени соли, в сравнение с една студена вода. Напротив, води, които са с висока температура имат ниска минерализация, преобладаващи натриеви йони и висока алкалност. Съставът на водата е в зависимост

· от химизма на земните пластове, през които минава тя,

· от влиянието на повишената или ниска температура върху разтворимостта на едни или други минерали,

· от времето, което тя престоява в съприкосновение с тях и редица други фактори.

В какви случаи изворната вода е за предпочитане пред минералната вода? Когато не е необходимо и/или не е полезно да се пие вода, обогатена с минерали, напр. когато в нея има повече флуорид, когато е твърда ( с повече калциеви и магнезиеви йони), когато е алкална. Не на последно място са и вкусовите качества, които в повечето случаи са в полза на изворната вода .

Коя според Вас е най-голямата заблуда на българските потребители при избора на минерална и трапезна вода? Какво българските потребители не знаят за водите? Българските потребители не различават типовете води, които им се предлагат. Те виждат големия асортимент на бутилирани води в магазините и не се замислят коя вода би била най-полезна за тях. В повечето случаи те не правят разлика между продуктите, които биха могли да закупят- минерални, изворни или трапезни води. Влезе в употреба понятието „трапезни“ води. Те обикновено са води от водопровода, минерални или изворни, с добавка (напр.натриев хидроген карбонат), както и високоминерализирани води след разреждане, обикновено дезинфекцирани. Допустимо е и газирането им. Независимо от привлекателното име – трапезна, този клас вода е с най-ниски общи качества, сравними с водопроводните. Българският потребител напр. не знае, че натуралната минерална вода само в изключителни случаи се подлага на някаква обработка ( напр. озониране), която не променя значимо характера на водата, докато трапезната вода е обикновена чешмяна вода след дезинфекция и обработка, със звучното име „трапезна“. В минералните води винаги има йони с хранително-физиологично действие, полезно за организма.Минералните води на България са много и разнообразни. Предлаганите на пазара в бутилиран вид, те са повече от 40. Една значителна част от тях са натуралните минерални води, без добавки, без обработки, без промяна, просто те са естествен продукт, достигащ до нас от дълбините на земята. Независимо че са познати, все още не можем да четем правилно информацията за тях и не се ориентираме за техните качества и правилния начин на приложение. Качествата на минералните води се оценяват, съгласно приетите норми у нас и в европейските страни. Три от бутилираните български минерални води са официално регистрирани в Германия, могат и се предлагат на европейските пазари като сертифициран висококачествен продукт. Това са минералните бутилирани води от Девин Б5, Брацигово и Драгойново (Аис бред). Много изследвания, всеобхватни проучвания, средства и време ни костваше това, много усилия и от страна на фирмите. Но признаването е факт и тези води могат да се изнасят във всички държави на ЕС. Известно е, че всяка водата съдържа електрично натоварени частички наречени йони. Те са положително натоварени катиони и отрицателно натоварени аниони. Стабилни във времето и с постоянен състав след престояване, бутилираната минерална вода е подходяща за утоляване на жажда, за възстановяване загубата на соли в организма след тежък физически труд и при горещи производства, при посещение на сауни и спортни центрове, за промиване и възстановяване нивото на телесните течности на организма.

Най-важната информация за всяка една бутилирана вода може да се намери на нейния етикет. Това е първото нещо, на което трябва да обърнеме внимание при покупката на водата. Защото етикетът на водата е нейната визитна картичка. Производителите на бутилирана вода разполагат с многобройни проучвания за техния състав. На базата на физико-химични, микробиологични, хидрогеоложки и балнеологични проучвания се издават сертификати и се получават концесии за ползване.

Минералните води са представители на различни групи. Има води с ниско съдържание на разтворени минерални вещества и такива с много и значими йони.Преобладаващата част от основните йони обикновено са представени на етикета. Мярка за минерализацията на водата е количеството на разтворени соли, които се съдържат в нея. Обикновено дестилираната вода се приема, че има минерализация нула. Тогава напр. натуралната минерална вода от Горна Баня има солево съдържание 160 мг/л, Девин- 260 мг/л. и т.н. Редица изворни води са с минерализация 80 -100 мг/л. Преобладаващата част от минералните води на България са с минерализация под един грам на литър. Това е голямо предимство, тъй като по този показател и по концентрация на основните йони са близки до световните и наши норми за питейни води за ежедневна консумация. Освен минерализацията на етикета може да бъде отбелязан и типа на водата, т.е. кои йони преобладават. Основни йони, които се отбелязват са калциеви, магнезиеви натриеви, хидрокарбонатни, сулфатни и хлоридни. Тяхното количество се определя по преобладаващите катионите и анионите на фона на общата минерализащия на водата. Според тези преобладаващи катиони и аниони водите могат да бъдат означени като

· хидрокарбонатно-сулфатни натриеви (Горна баня, Княжево, Вършец)

· хидрокарбонатно-сулфатни натриеви, съдържащи флуорид и метасилициева киселина (София-център, Хисар, Банкя, Костенец, Бързия, Железница)

· хидрокарбонатно натриеви, съдържащи флуорид (Търговище, Долно Ботево)

· хидрокарбонатни калциево-магнезиеви, бедни на натрий (Белово, Старозагорскибани, Трънска банкя, Панчарево, Асеновград, Чумерна, Дипсизи)

· хидрокарбонатни калциево-магнезиеви и силициеви (Драгойново)

· хидрокарбонатни калциево-магнезиево-натриеви (Албена)

· хидрокарбонатни натриево-калциеви и силициеви (Брацигово)

· хидрокарбонатни натриево-калциеви, съдържащи флуорид, метасилициева киселина и въглероден диоксид, с висока минерализация (Михалково)и много други.

Това огромно разнообразие от типове води предопределя и различните им вкусови качества, според преобладаващите съставки, и е едно голямо богатство на страната. Изключително интересен вид са флуоридсъдържащите минерални води (Овощник, Ягода, Павел баня), които с успех могат да заменят препарати, съдържащи флуорид, препоръчвани за кариеспрофилактика и профилактика на остеопорозата. Много съществено е използване на бутилираните минерални води за приготвяне храна на кърмачета. За тази цел са подходящи бедни на натрий води (натриеви йони под 20 мг/л) и важни изисквания по отношение на някои от останалите съставки, определящи чистотата им, като нитрати – до 10 мг/л, нитрити – до 0.02 мг/л, флуориди – до 0.7 мг/л, сулфати – до 200 мг/л, манганови йони – до 0.05 мг/л и арсенови йони – до 0.005 мг/л.

Освен аниони и катиони в минералните води има и т.н. неутрални или недисоцирани съставки, обикновено силициева киселина. Още през тридесетте години на миналия век е установено антисклеротичното действие на силициевите води, особено при използване на водата от детска възраст. Други важни компоненти в бутилираните води е концентрацията на микро компоненти – арсен, кадмий, олово,никел, бор, живак, манган, мед, цинк, антимон с неизяснено, токсично или полезно въздействие върху организма. Характерно за българските минерални води е ниската концентрация на тези микрокомпоненти, което определя минералните води като изключително чисти.Особено трябва да наблегнем на факта, че в българските минерални води отсъстват каквито и да е органични антропогенни замърсители като хлорирани въглеводороди, детергенти, пестициди, хербициди, омекотители, антиоксиданти, полихлорирани бифенили. Проучванията върху повече от 120 от тези органични съединения, определени с високочувствителни хроматографски методи, с наше учасие в Института по Химия на водите и балнеохимия на Техническия университет в Мюнхен и в Институт Фрезениус, Таунусщайн в Германия, показаха пълно отсъствие на тези вредни съединения. Изследвани са повече от 30 наши натурални минерални води за тези вещества, резултат от неправилна човешка дейност. Пълното отсъствие на тези вещества показва още веднаж високата чистота на нашата земя и дълбоките подземни минерални води. И накрая една характерна особеност за бутилираните минерални води у нас. Те се препоръчват за профилактика и лечение на определени заболявания след консултация с лекар. За тази цел минералните води трябва да се приемат по определена схема и в повишени количества.

Минерални води от района на Казичене

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА МИНЕРАЛНАТА ВОДА ОТ РАЙОНА НА КАЗИЧЕНЕ

ст.н.с. инж. Лилия Владева, консултант по минералните води и сътрудник на Институт Фрезениус, Германия и

ст.н.с. инж. Владимир Христов – Българска академия на науките, София

22.03.2005

I. Минералните води на България

Минералните води на България са едно неоценимо богатство, за съжаление, все още не достатъчно използвано (оползотворяването на минералните води е 37%). Страната ни разполага с много и разнообразни подземни топли и горещи води в различни райони на страната. Характерна особеност на българските минерални води са:

· дълбок произход

· съдържание на значителни количества полезни за здравето химически съставки ( желязо, арсен, йодид, сероводород, магнезий, калций, въглеродендиоксид и др.)

· доказана висока микробиологична чистота

· отсъствие в тях на вредни микрокомпоненти

· стабилност във времето, с постоянна, обикновено висока температура при извиране и запазваща качествата си физико-химична характеристика.

Бутилираните натурални минерални води на България са един интересен феномен, който зае своето трайно място на пазара у нас, предлагат се за износ и на редица европейски пазари, дори в САЩ. Не случайно три български минерални води завоюваха своето място сред престижните, признати в ЕС натурални минерални води – Девин Б-5, Белово и Драгойново. Изискванията към бутилираните минерални води са изключително високи. За тях е необходимо да има официална регистрация у нас – издаден сертификат от МЗ, а за страните от ЕС задължително е признаването на водите в някоя от европейските страни след продължителни физико-химични, микробиологични, радиологични, хидрогеоложки и балнеологични научно-доказани обосновки. Обикновено минералните води на България са с ниско съдържание на разтворени минерални вещества, известни като слабоминерализирани. Голямото предимство на тези минерални води е обстоятелството, че голяма част от тях отговарят и на изискванията за питейни води. Това ги прави търсени и желани.

II. Минералната вода от района на Казичене

Една интересна вода, която би могла да намери място за разнообразни цели е минералната вода от района на Казичене и Равно поле, която идва на повърхността в резултат на многобройни сондажи в района на селото и близките околности.

В находище Кaзичене-Равно поле” не е имало естествени термални извори преди провеждането на сондажните работи. То е открито и проучено с голяма степен на подробност през 1982, 1987 и 1993 г. Първият сондаж, разкриващ термоминерална вода в средно-горнотриаските седименти в района на Казичене е 14хг, завършен през м. април 1981. Впоследствие същият водоносен хоризонт се разкрива още от 13 сондажа. Водите на термоминералното находище се самоизливат от сондажите, а общият дебит на водоносния хоризонт е Q»11.5l/s. По химичен състав водите са хидрокарбонатно – сулфатни, натриево-калциеви с минерализация от 0.67 до 0.99g/l. Високата силициева концентрация (до 104mg/l) предполага връзка със силикатна среда в по-дълбоките нива на подложката, а сравнително високите концентрации на лития (до 1.26mg/l) и на волфрама (до 0.13mg/l), германия, галия и др. говорят за евентуално подхранване от магмени скали в подложката. Термалните води от силикатни скали (магмени и метаморфни) са обогатени с широка гама микрокомпоненти и специално със специфичната за тяхното формиране в дълбочинния високо температурен резервоар микрохимична парагенеза: Li, Rb, Cs, Ge, Ga, W, Mo, Be, V, He.

Газовият състав на водата от сондаж Р-1 показва, че свободният СО2, измерен на място е 99mg/l. Преобладаващият газ е азота, който е около 64 об.%. Хелиевото съдържание варира в широки граници, но за повечето сондажи то е между 700-900Ра.

Геотермални проявления има и в по-горе разположените неогенски отложения, които представляват вторичен колектор на термални води.

В района около Казичене водите на неогенския хоризонт се разкриват от 11 бр. сондажи. В района на Равно поле водите на хоризонта се разкриват от още два сондажа.

В основната част от находището около с. Казичене началните напори са били между 5 и 8m над терена при температура от 62 до 64°С. По химичен състав води­те в района на Казичене са високоалкални с рН до 9.7, хидрокарбонатно (и карбонатно)- натриеви с повишено сулфатно съдържание. Минерализацията варира между 0.25 и 0.37g/l, а метасилициевата киселина – от 35 до 80mg/l. Водата е сравнително обогатена с микрокомпоненти и специално с: В, Al, Ti, Mn, Fe, Zn, As, Sr в разтворено състояние. Според нашите данни разтвореният хелий е от 325Ра (С-28) до 430Ра (С-30).

В участъка на Равно поле водите са хидрокарбонатно- сулфатни, натриеви с минерализация от 0.6 до 0.75g/l. Метасилициевата киселина е от 45 до 64mg/l, а хелият от 602Ра до 817Ра (С-11в).

В газовия състав изцяло преобладава азотът, а СО2 е представен със слаби следи. В разтворените газове N2 e 95-98 об.%, а в спонтанните – 98-100 об.%.

След откриване на находището, сме изследвали физико-химичната характеристика на минералните води в района на Казичене и Равно поле. Като цяло водите имат много близкък състав и свойства. Водата е бистра, безцветна, без мирис, без утайка с общ дебит около 15 л/сек. Характеризира се като хипертермална, слабоминерализирана, хидрокарбонатно-сулфатна натриево-калциева, силициева и флуорна, без санитарно- химични признаци на замърсяване. Голямо предимство на минералната вода е ниското съдържание на флуорид, около 1.5мг/л. Водата съдържа високи концентрации метасилициева киселина – показател с определено антигеронтологично здравословно действие при пиене.

На пръв прочит концентрацията на натриеви йони в минералната вода от Казичене е значителна ( около 112мг/л). Обикновено за пиене се търсят минерални води с ниско съдържание на натриеви йони (до 20мг/л). Смята се, че при пиене се увеличава концентрацията на натриев хлорид в организма. Това обаче не е така при прием на минералната вода от Казичене, тъй като съдържанието на хлориди във водата е твърде ограничено и натриевите йони са представени главно под форма на натриев хидрокарбонат, а не под форма на натриев хлорид. Водата има постоянен състав през различните години, а бутилирана запазва своите показатели най-малко в продължение на два месеца. Минералната вода през различни периоди е съдържала различни концентрации на амониеви йони. Веднага трябва да отбележим, че тези наличия не се дължат на микробиологични замърсявания, а имат геогенен произход, т.е. не са вредни. Установявали сме и наличие на арсен. Ако подобни води се използват за пиене, арсенът може да бъде отстранен с разрешени методи от нашето и европейското законодателство. Ще отбележим, че в европейските страни това се практикува масово и е обикновена практика за водоналивните предприятия.

Високата температура на минералната вода е едно голямо нейно предимство с възможности за широко използване в различни сфери на стопанството.

III. Препоръки

Проучванията на минералната вода от Казичене дават основание тя да бъде препоръчана за използване в следните направления:

  1. Балнеология: изграждане на модерен спа център за лечение с възможности за провеждане на балнеология според съвременните изисквания (рехабилитационен център с открити и закрити водни басейни, с каскади от възможности за подводни масажи, вани, душове, сауни, модерна физикална терапия, лечебна гимнастика, диета, питейни павилиони и пр. и пр.).
  2. Водоналивна промишленост: Използване на минералната вода от някои сондажи след актуализиране на проучванията като натурална и газирана минерална вода. Досегашните изследвания показват, че тя отговаря на нормите на българската Наредба за бутилиране на натурални минерални води (приета с ПМС N178 от 23.07.2004) и изискванията на Директивата на ЕС (777/80 с изменения от 2003).
  3. За спортно-профилактични цели: изграждане на открити басейни за спортуване и профилактика с голф игрище, тенискорт, възможности за туризъм в Средна гора, селски туризъм в близките до водоизточниците села след основното им преустройство и др.
  4. Добив на енергия за бита: високата температура на водата при извиране (до 80оС) дава възможност топлината да се оползотвори като екологически чист източник на енергия за развитие на оранжериен център, ботаническа градина, битови цели и др.
  5. Близостта до София дава възможност за изграждане на селище с модерен научно-изследователски център за проучване на минералните води на страната в комбинация с някои от направените вече предложения. Такъв център у нас липсва. Този център би могъл да се изгради подобно на западни изследователски институции и да стане водещо звено не само в проучване на минералните води, но и на хранително – вкусовата промишленост – един център, от който страната се нуждае. (Имаме предвид опита на Германия в изграждане на Институт Фрезениус на 18 км. от Висбаден).

Много рядко има находища у нас, в които минерална вода може да се препоръча за използване в толкова разнообразни сфери (балнеология, водоналивна промишленост, добив на термална енергия). Това се дължи на природните дадености на района, отсъствието на характерни за страната нежелани микрокомпоненти (наличието на ниски концентрации флуорид е голямо предимство за минералната вода от Казичене) и подземната чистота на българската земя.

Основното в момента е да се реши на кое ще бъде даден приоритет и дали ще може да се намерят сили и средства, за да се превъзмогне лошото състояние на района в момента и близостта с не дотам екологично чистите околности.

За използване на една минерална вода са необходими специални процедури за нейното признаване на ниво Министерски съвет. Необходимо е, да се заяви желание за извършване на трикратни изследвания и издаване на сертификат чрез МОСВ. Не по-малко сложни и скъпи са процедурите и по признаване на водата като натурална минерална бутилирана вода в Европейския съюз.

По този и всички останали въпроси сме готови активно и компетентно да съдействаме.

III. Литература

1. Владева Л., Д. Костадинов. Български питейни минерални води, М § М, С., 1996

2. Владева Л., Д. Кръстева, Ю. Йорданов, Д. Костадинов. Справочник за българските курорти, 2000

3. Караколев Д., Л. Владева, Г.Загорски. Основи на балнеолечението, С., МФ, 1984

4. Костадинов Д., Д. Караколев, Л. Владева и др. Рационално използване на минералните води в България, КНИПИТУГА, 1980

5. Наредба на МЗ 14/87 за курортните ресурси, курортните местности и курортите, ДВ, бр.79/87 с допълнения от 1992, 1995

6. Наредба на МЗ 6/95 за бутилиране на натурални минерални води, ДВ бр.15, 1995, 2000

7. Deutscher Baedekalender, 1973-1975

8. Quentin K.-E. Ursprüngliche Reinheit – Anforderung und Kriterien nach der neuen Mineral- und Tafelwasser-Verordnung. Z. Wasser-Abwasserforsch., 1985, 15, S. 36-40

9. Richtlinie 777/80/EG, 1997 (Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Gewinnung von und den Handel mit natürlichen Mineralwässern)

10. Verordnung über natürliches Mineralwasser, Quellwasser und Tafelwasser vom 1. August 1984 in der Fassung vom 5.12.1990, Deutschland

11.Jordanova – Vladeva Lilia, Dimitar Kostadinov. Bulgarische Mineralwasser, 2000

Минерални води по поречието на р.Струма

ХАРАКТЕРИСТИКА И ОЦЕНКА НА БАЛНЕОЛОГИЧНИТЕ РЕСУРСИ В ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ – ФИЗИКО-ХИМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ЛЕЧЕБНО ПРОФИЛАКТИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ(МИНЕРАЛНИ ВОДИ ПО ПОРЕЧИЕТО НА Р.СТРУМА)

Резюме:

Ускореното развитие на медицинския туризъм в южна България е една необходимост, продиктувана от обективни условия и интереси в икономически и социален аспект. Предпоставка за това е обстоятелството, че на територията на южна България има богато разнообразие от минерални води, подходящи за тази цел като профилактично и лечебно средство, за бутилиране и безалкохолни напитки.

В настоящата публикация се разглежда хидроминералния потенциал на страната по поречието на р. Струма, подходящ за питейно използване като бутилирани минерални води, за лечебно-профилактични и лечебни цели, както и за изграждане на балнеокурорти за външно приложение. Освен слабоминерализираните хидротерми в този район на страната са застъпени ценни сулфидни, съдържащи флуорид и въглероден диоксид минерални води. Изграждането на туристически дестинации към Гърция прави въпроса особено актуален. Природните дадености и преди всичко богатото разнообразие от минерални води, подходящи за профилактика и лечение на територията на южна България е една основна предпоставка за това. Физико-химичната характеристика на хидроминералния потенциал в тази част от страната, подходящ за лечебно-профилактични и лечебни цели, както и за питейно използване като бутилирани минерални води, е обект на настоящето съобщение. Главна особеност на минералните води в района е разнообразието на разтворени минерални вещества в тях. Освен слабоминерализираните хидротерми в този район са застъпени ценни сулфидни, съдържащи флуорид и въглероден диоксид минерализирани води. Като общи показатели, характерни за водите от този район ще изтъкнеме концентрациите на флуорид, хидрокарбонатни и натриеви йони, значителното количество на метасилициева киселина, високата чистота на тези води по отношение на неорганични йони на азота, стабилността им във времето и високите им дебити и температура, което прави възможно широкото им използване не само за балнеолечение, но и потреблението им и за други области. Последователно ще се спрем на основните обекти с балнеологично значими съставки в района на Благоевград, Кресна, Сандански и Петрич. Поради общия характер на минералните води от района, след разглеждане на характерстиката им, ще определим и показанията за балнеолечение по принцип, както и възможността за използването им в други области.

Минерални води в района на Благоевград

Минералните извори в района на града, разположени около Струма, са известни отдавна като лековити. Каптирани са през 1939 г , а след 1960 г. са направени и проучвателни сондажи. Водата от сондаж N 1 има обща минерализация 0.730 г/л и температура 56о С. Характеризира се като хипертермална, слабоминерализирана, сулфатно-хидрокарбонатна натриева, съдържаща флуорид. Минералната вода от сондаж N 2 (Зелени дол) има подобна характеристика, но общата минерализация и съответно отделните разтворени соли са в по-високи концентрации, които достигат 1.077 г/л. Водата е с подобна характеристика и нейното приложение е главно за външно балнеолечение. Като цяло основният състав на водите се движи в следните граници (табл. 1)

Благоевград мг/л Табл. 1

обект M F Cl SO4 HCO3 Na Ca Mg pH
сондаж 94 730 12 29 238 208 215 9.0 следи 8.3
сонд.2”ЗД” 1077 11 49 207 427 310 1.5 следи 9.1
сонд.1,87 1032 11.5 42 181 387 288 1.2 следи 9.0
сонд.2,зап 993 11.5 44 195 338 278 1.2 следи 9.0

Съдържанието във водите на окисляеми от йод серни съединения им придават характер на сулфидни и обуславя по-високата им лечебна ефективност, в сравнение с други води. Едновременно с това наличието на окисляеми от йод серни съединения повишава степента на тяхното агресивно действие, което трябва да се има предвид при изграждане на съответни съоръжения, осигураващи усвояването на минералните води.

Минерални води в района на Симитли

До започване на сондажите в района, след 1958 г, в Симитли е имало около 30 извора с температура 51-56 оС и хидрокарбонатна натриева, силициева и флуорна характеристика, с общ състав, представен на табл. 2.Водите са изключително разнообразни, с много интересни комбинации на силициеви, флуоридни, сулфатни, калциеви и хидрогенкарбонатни йони, подходящи за бутилиране като натурални минерални и лечебни води, за балнеолечение и спортно-профилактични цели. Измененията на физико-химичния състав на термалните и студени води трябва да се интерпретират в зависимост от геологията и ситуацията на сондажите. Затова ние само маркираме водите като един твърде интересен хидрохимичен феномен в следната таблица:

Симитли мг/л Табл.2

обект M F Cl SO4 HCO3 Na Ca Mg pH
извор-27 560 9 23 209 46 159 3 0.2
извор-60 584 11 23 211 47 168 3 0.4 9.3
сонд. 2-79 599 11 24 225 73 176 3 0.5 8.8
сонд. 52-84 636 0.2 41 17 381 98 63 4 7.6
сонд.хг 100-84 334 0.2 7 26 201 6 61 8 7.8
м.вода-90 554 6 20 196 61 156 4 9.2
сонд.КГ-84 636 12 21 223 76 173 3 0.2 9.4
сонд.100-86 837 12 26 403 95 251 10 0.7 8.6
р.сонд.-86 596 7 24 186 109 155 7 1 8.8
сонд.2005-86 687 5 24 48 339 161 6
сонд.Г.Ст.-86 595 9 21 217 52 164 3 следи 9.0
сонд.Б-86 599 8 20 220 42 164 3 0.5 8.8
сонд.60-82 630 12 27 270 104 198 50 4 9.9
сонд.40-82 598 4 34 119 168 169 4 3 8.8
сонд.44-82 714 12 26 338 109 126 10 0.2 8.8
шахта-93 388 0.2 6 39 232 16 57 15 7.2

Минерална вода от Горна Брезница

Характеризира се като хипотермална, слабоминерализирана хидрокарбонатно-сулфатна натриева и флуорна с физико-химичен състав, представен на табл. 3. Водата води начало от четири сондажа и е с температура 38оС. Има високи концентрации на флуорид и метасилициева киселина. Общата минерализация е под 1г/л. Съдържа окисляеми от йод съединения.

Горна Брезница мг/л Табл. 3

обект M F Cl SO4 HCO3 Na Ca Mg pH
сонд.78 560 11 33 97 208 164 3 сл. 8.2
сонд.79 434 8 13 93 150 101 4 8 8.4
сонд.81 558 11 29 105 174 165 3 сл. 8.7
сонд.87 651 9 25 72 250 150 3 0.9 8.4

Минерални води в района на община Кресна

Едно много интересно находище с повече от 10 бликащи извори е района на Кресна. През последните години по протежението на Кресненското дефиле израстнаха много туристически обекти, някои вече насочени към международния туризъм. Водоизточниците са на територията на Ощава, Кресна, Горна Брезница и Градешки бани. Характерно за по-голямата част от тях са с висока температура при извиране ( до 700 С), ниско съдържание на минерални вещества, високи концентрации на флуорид (11-16 мг/л) и метасилициева киселина, с преобладаващи сулфатни, хидрокарбонатни и натриеви йони в основната им физико-химична характеристика. Освен типичните за района термални минерални води, съществуват и студени води с ниска обща минерализация.

Минерална вода в с. Ощава

Изворите са известни в края на миналия век, а първият анализ е направен през 1937 г. Водите са горещи – с температура до 600 С, с ниско съдържание на разтворени минерални вещества ( до 650 мг/л), висок флуорид ( до 16 мг/л) и висока метасилициева киселина 90-92 мг/л (табл. 5).

Ощава мг/л Табл.5

обект M F Cl SO4 HCO3 Na Ca Mg pH
извор37 650 2 159 209 131 18 2
извор70 433 16 13 126 107 121 6 сл. 8.1
извор74 402 14 12 91 110 113 5 0.2 8.6
каптаж82 473 12 15 118 140 119 8 2 8.3
извор82 438 15 14 114 128 122 5 сл. 8.6
извор84 485 14 10 114 128 120 6 0.4 8.8
извор84 421 13 12 86 137 105 9 1 8.4
ст.вода84 339 1 6 15 201 12 52 9 6.8

Между типичните за района хипертермални води, има и няколко студени извора, с оптимална концентрация на флуорид (1 мг/л) и ниско съдържание на натриеви йони (до 20 мг/л).

Минерална вода в с. Градешница

Известни са повече от десет термални извори, описани през тридесетте години от Азманов. Първият сондаж е изследван от нас през 1970 г. Общият характер на водите е представен на табл. 6.

Градешница мг/л Табл.6

обект M F Cl SO4 HCO3 Na Ca Mg pH
сондаж4-70 507 12 16 124 174 144 5 сл. 7.9
извор79 548 11 16 116 165 144 3 0.4 8.6
сондаж82 517 9 19 117 159 131 5 1 8.2
сонд.тр.82 506 11 20 111 183 142 4 02 8.2
извор93 543 11 18 106 195 140 4 0.4 7.8

Характеризират се като термални ( с температура между 37 и 690 С), слабоминерализирани, хидрокарбонатно-сулфатни натриеви, флуорни и силициеви, подходящи за външно балнеолечение. Водите съдържат сероводород, който трябва да се отстрани преди употреба.

Минерални води в района на Сандански

В района на Сандански са известни високотермални извори, прилагани и ценени от римско време. Те са разположени на двете страни на река Врачка Бистрица. Температурата им е различна и достига до 83 о С. Общият сумарен дебит на находището е 21 л/сек. Минерализацията на водите от различните водоизточници е близка и водата може да бъде определена като хипертермална, сулфатно-хидрокарбонатна натриева, флуорна и силициева без санитарно-химични признаци на замърсяване. Отделните водоизточници не се отличават съществено и имат следния основен състав, представен в табл. 7.

Сандански мг/л Табл.7

обект M F Cl SO4 HCO3 Na Ca Mg pH
сонд.60 632 6 15 140 210 140 10 0.5 7.9
мирото 656 6 18 135 213 149 12 .03 7.8
сонд.6 690 6 15 149 217 155 11 следи 7.9
Лешница 502 6 17 138 159 139 4 0.6 8.6
Лешница 525 6 15 156 158 146 3 0.2 8.4

Минерални води от района на Хотово

Известен е сондажен водоизточник в селото с температура 38-40оС, ниска концентрация на разтворени минерални вещества, наличие на окисляеми от йод серни съединения, значим флуорид и метасилициева киселина. Основните показатели са представени в табл. 8.

Хотово мг/л Табл.8

обект M F Cl SO4 HCO3 Na Ca Mg pH
сонд.67 449 5.2 18 122 121 130 5 0.5 8.7
сонд.81 435 5.6 16 124 116 127 5 0.9 9.0
сонд.84 460 6.8 15 136 116 133 4 0.3 9.2
сонд.93 471 6 15 124 156 130 4 6.8

Дебитът на водоизточника е около 6.4 л/сек. Поради високия флуорид не отговаря на изискванията за бутилиране като натурална минерална вода за неограничена употреба и за производство на безалкохолни напитки.

Минерални води от с.Левуново

Известни са извори от незапомнени времена с температура от 40 до 80оС. Водата е хипертермална хидрокарбонатно-сулфатна натриева и флуорна. Основният състав се движи в определени граници. Отличава се съществено в температурата и съдържанието на флуорид. Хипотермалната вода от новия сондаж (36о С) има по-нисък флуорид (6.0-6.6 мг/л), докато хипертермалната от стария сондаж съдържа почти двойно количество. Във водата с висока температура установяваме високи концентрации на метасилициева киселина (силициева термометрия).

Левуново мг/л Табл.9

обект M F Cl SO4 HCO3 Na Ca Mg pH
извор-36 853 4 169 436 220 23 0.9 7.5
сонд.-62 911 6.5 19 161 375 224 13 0.6 7.6
сонд.-79 964 6 20 206 378 243 13 1.9 7.2
сонд.-81 884 11 19 205 366 240 10 3 7.9
сонд.-82 930 6 28 176 391 229 18 сл. 7.4
сонд.-84 912 6.6 18 157 381 212 14 1.8 7.4
сонд.-84 917 10.2 16 214 378 245 11 4 8.2
сонд.-88 897 10 14 202 384 241 10 3.6 7.9
сонд.-88 895 6.7 13 151 378 208 13 1.3 7.2
сонд.-91 991 10 17 244 403 271 10 3.1 7.8

Минерални води в района на Рупите

Със своята минерализация, различна от тази на останалите води в района, сондажните водоизточници в района на Рупите дават уникална минерална вода с наличие на разтворени минерални вещества над 2 г/л, наличие на сероводород и въглероден двуокис, с температура 76 о С . Водата се характеризира като минерализирана, хипертермална, хидрокарбонатна натриева, съдържаща флуорид, метасилициева киселина и въглероден диоксид (табл. 10). Рупите мг/л Табл.10

обект M F Cl SO4 HCO3 Na Ca Mg pH
сонд.62 2420 5.4 37 129 1488 587 36 13 7.18
сонд.66 2329 5.8 36 123 1444 549 31 13 6.85
сонд.66 2133 6.5 35 117 1320 526 29 14 6.85
сонд.92 2243 6.3 31 109 1415 535 29 13 6.9

Минерални води в района на Марикостиново

Природните дадености на теритопията на Марикостиново, освен забележителната природа, съчетава наличие на минерални води и калолечебни ресурси. До провеждане на сондирането е имало множество извори, които са се изливали в езеро с лечебна кал. Физико-химичната характеристика на изворите и сондажните води има известни отклонения, представени в следващата таблица:

Марикостиново мг/л Табл.11

обект M F Cl SO4 HCO3 Na Ca Mg pH
извор-47 787 10 17 66 414 170 23 6 7.4
извор-62 1011 8.2 19 215 412 241 25 6 7.8
м.сонд.-62 1020 8.2 17 225 412 244 22 7 7.3
сонд.-70 951 7.6 18 217 387 235 24 5 7.4
извор-79 986 8 19 218 409 244 13 12 7.6
сонд.6-62 1030 8.4 18 227 412 250 23 6 7.3
сонд.6-82 987 10 21 223 415 240 26 7 7.3
извор-82 1013 9 20 235 415 244 27 6 7.4
сонд.-84 1005 7 17 218 403 231 24 6 7.6

Минералната вода от водоизточниците, най-общо, има близък състав и характер, който се запазва постоянен. Тук установяваме иаличие на въглероден двуокис около 200 мг/л и 1.1 мг/л свободен сероводород. Значителна част от потенциала на находището се излива в калолечебното стопанство, което разполага с изворна лечебна кал. Лечебната кал от съвременното термално грифонно находище е тъмносива, с гладка кремоподобна консистенция, хомогенна, без груби примес, с добри термофизични свойства. Лечебната кал се образува от финно глинесто вещество, носено от минералната вода, подобно на изригващ вулкан, при съчетание на природните фактори като термализъм, микроорганизми и органика. Изградена е от финно глинество вещество, разтворени и кристални соли, биологично активни вещества и вода. Калта в Марикостиново има неорганичен характер. Подхранва се, както казахме, от термалната вода и по тези причини течната й фаза – една важна нейна съставка, има близка с минералната вода физико-химична характеристика. Количеството на хуминовите киселини, характерни за органичните калолечебни езера е ниско – 0.5 % спрямо суха кал. Органичният въглерод се движи между 0.18 и 2.9 %, а летливите мастни киселини са значителни. През последните тридесет години наблюдаваме някои различия във физико-химията и механичните показатели на лечебната кал, в сравнение с предишни анализи, което е свързваме с опресняване на езерото, поради вливане на големи количества от минерална вода в него.

Минерална вода от Катунци

В района на Катунци има няколко сондажа, които дават различен по състав минерална вода. В този район на страната извира една редко срещана вода от сондаж 236 хг. Докато флуоридът съпътства всички термални води от поречието на Струма и околността, в тази вода неговото незначително пирисъствие е за отбелязване. Минералната вода се характеризира като термална, слабоминерализирана, хидрокарбонатна натриева, без санитарно-химични признаци на замърсяване. Съдържанието на микрокомпоненти е в границите на определените норми и водата от сондаж 236 хг се използва за бутилиране като натурална минерална вода. Основният състав на водата е представен на следващата таблица:

Катунци мг/л Табл.12

обект M F Cl SO4 HCO3 Na Ca Mg pH
с.236хг 370 0.4 15 12 189 103 2.3 0.2 9.3
сонд.90 375 0.6 12 27 189 103 2.6 сл. 8.7
сонд.81 347 5.3 12 57 119 104 1.9 0.5 9.2
сонд.82 329 0.4 18 23 177 82 4.7 4.1 8.8
сонд.82 369 0.2 15 18 220 99 2 9.0
сонд.82 334 0.2 14 14 201 88 3.2 0.2 9.0
сонд.87 369 0.5 12 31 195 99 1.6 0.4 8.6
сонд.87 303 0.3 10 14 167 74 4.3 0.5 8.8
сонд.84 337 3.0 14 17 149 98 1.7 0.2 9.1

Петрич

Сондажен водоизточник край р. Луда Яна, е представен на табл. 13. Една интересна вода, използването на която, е свързано с решаване на ред технически проблеми. Водата е изведена за пиене от хората в близост до банята.

Луда Мара мг/л Табл.13

oбект M F Cl SO4 HCO3 Na Ca Mg pH
сондаж 1616 4 57 96 989 423 13 9 7.4

Право Бърдо

Водата е студена (19оС), минерализирана, хидрокарбонатно-сулфатна магнезиево-калциева и силициева, без санитарно-химични признаци на замърсяване (табл. 15).

Право Бърдо мг/л Табл.15

обект M F Cl SO4 HCO3 Na Ca Mg pH CO2
извор58 2115 0.5 25 217 1367 56 193 185 6.05 1200
сондаж1 1670 0.3 25 206 1007 76 156 126 6.45 363
извор82 1602 0.5 26 206 1001 48 141 147 6.15 595

Може да се използва за бутилиране като натурална и газирана минерална вода и за производство на безалкохолни напитки.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА МИНЕРАЛНИТЕ ВОДИ

Характерна особеност на минералните води от района е значителното разнообразие както по отношение на физико-химичните съставки, така и по отношение температурата, дебита и възможностите за приложение. Това беше разбрано от редица предприемчиви бизнесмени, които изградиха великолепни балнеозаведения (Благоевград), предприятия за бутилирана вода (Благоевград, Катунци), модерни хотели, спортни басейни. По принцип водите са приложими за:

· външно-балнеолечение: по лекарско предписание

· питейно дозирано балнеолечение и профилактика на кариеси и остеопороза: по лекарско предписание

· спортно-профилактични цели

· бутилиране като трапезни натурални и газирани минерални води и производство на безалкохолни напитки

· За комунално-битови цели – Високата температура на водата дава възможност чрез съответни съоръжения (топлинни помпи, топлообменници и др.) топлината да бъде използвана за основен енергетичен източник или за допълване на съществуващите. Предпоставка за това е дебита на находищата и тяхната температура, както и изискванията на потребителите.Високодебитни хипертермални води могат да се използват за: хигиенни бани и перални, оранжерии и отопление. Минералните води в района са много и разнообразни. Може да се помисли и за използването на водите от Бачево, Слатина, Чучулигово и др. Лечебната кал също чака своите пациенти край красотите на Рупите.

Минерални води с висока концентрация на флуорид

Минерални води с висока концентрация на флуорид

Характерна особеност на многобройните български минерални води е ниското съдържание в тях на разтворени соли, което определя тяхната ниска минерализация, високата температура при поява на земната кора, наличието на много разнообразни и полезни за здравето есенциални компоненти – метасилициева киселина, високата концентрация в тях на йоните на флуоридаи др. Няма друга съставка на водите за пиене, която да предизвиква толкова противоречиви мнения и становища през годините – включително от възхвала и до пълно отрицание, както е флуорида.
Характерно за българските минерални води още е изключително високата им природна чистота и устойчивост във времето, както и наличието на разнообразни съставки с хранително физиологично и лечебно профилактично действие.

Една голяма група минерални води, преобладаващи у нас, както отбелязахме, са слабоминерализираните, съдържащи флуорид, които могат да бъдат внедрени широко за кариеспрофилактика. Край с. Овощник блика уникалната слабоминерализирана термална минерална вода с 25 мг/л флуорид. Флуоридсъдържащи минерални води има в Павел Баня, Ягода, Якоруда, Столетово, Сандански, Велинград, Добринище, Съдиево, Песнопой. Минералните води в района на София – Централна баня, Банкя, Железница, предлаганите в търговската мрежа бутилирани минерални води Хисар, Девин, Чепино-Велинград, Горски Пункт- Велинград, Рударци, Търговище, Невестино, Неврокоп съдържат, съгласно действащите у нас нормативни документи, между 1.0 и 5.0 мг/л флуорид. Те се означават още като трапезни минерални води и могат да се използват като питейни, за утоляване на жаждата без ограничения. Всички тези минерални води по своите основни показатели отговарят на изискванията за питейни води, не обременяват с нежелани примеси и могат да намерят дозиран прием по препоръка на лекар или стоматолог за кариес профилактика при деца и подрастващи. Ще се спрем на някои от проучванията, направени през многогодишната ни научно-изследователска дейност върху флуорните минерални води на страната.

Минерална вода от Овощник

Известен през турско време и каптиран примитивно, извор на 5 км. от Казанлък, е първият предвестник на известните Казанлъшки бани, познати днес като минерални води в с. Овощник. Около този извор са открити останки от старинни тракийски находки, което дава основание да смятаме, че минералната вода е позната и използвана от древни времена. През земетресението в 1928 г. избликва нов извор с по-високаи температура и дебит.

Минералните извори са каптирани през 1934/1935 г. Дебитът им е бил нисък и са се експлоатирали чрез помпиране. Направените сондажи през шестедесетте години разкриват една уникална високодебитна минерална вода с изключителна концентрация на флуорид и метасилициева киселина, с температура 51о и ниско съдържание на разтворени минерални вещества.

Освен съществуващите стари извори, новите сондажи увеличават значително дебита на находището и дават визможност за използване на минералната вода в разнообразни аспекти. Като цяло, минералните води от извори и сондажи нямат значими отклонения в основната си физико-химична характеристика, което говори за общ произход от защитено подземно находище. Водите от познатите водоизточници – извори и сондажи, са хипертермални, слабоминерализирани, хидрокарбонатно-сулфатни натриеви, флуорни и силициеви, без санитарно химични признаци на замърсяване.

Високата концентрация на флуорид е най-висока сред минералните води в Европа и прави водата единствена в европейски мащаб като едно изключително ценно средство в борбата срещу социално значими заболявания, каквото е остеопорозата. Водата има основно място и като кариес профилактично средство.

Минералната вода от Овощник има стабилни в границите на нормите физико-химични показатели и свойства (+20 %). Проучвания в продължение на повече от 50 години показват постоянство в основната й физико-химична характеристика. Минералната вода от Овощник запазва своите показатели и свойства през расличните годишни сезони. Водата е със запазена характеристика и след съхранение в бутилиран вид в продължение на един дълготраен престой от повече от две години..

Изследванията за стабилност по сезони са направени от нас във връзка с изработване на един от първите стандарти в Европа – БДС 14947-80 „Български питейни минерални води“ за проучване на минералните води и срока на съхраненията им след бутилиране. Аналитичните резултати показаха, че минералната вода практически е стабилна, независимо от годишното време, от честота на валежите, от температурните отклонения и други климатични особености.

Проучвания след престояване на Л. Владева и Г. Загорски показват, че до 5 месеца след напълването водата е бистра, безцветна, без мирис, с приятен вкус. По-късно се появява утайка, без това да влияе върху концентрацията на флуорните йони до престояване повече от две години.

Минералната вода от Овощник съдържа ниски концентрации сероводород. Определен от нас на водоизточника е 1.5- 1.8 мг/л. При тези незначителни концентрации и общия физико-химичен състав на водата не е наложително обезателно да се прибегва до технологичното му отстраняване чрез озониране. При пълнене в контакт с въздух, поради наличие на кислород, при сравнително ниското рН на водата (8,4-8.6) става окисление на сероводорода. Утайката, която се получава при престояване, освен ферихидроокис, съдържа и елементарна сяра, която при филтруване може да бъде елиминирана. Изграждане на водоналивно предприятие на място, след актуализиране на изследванията на водоизточника, по всяка вероятност ще наложи озониране.

Минералната вода от Овощник е включена в БДС 14947-80 „Води натурални минерални питейни“ като лечебна вода и независимо, че този стандарт не е задължителен, водата е подходяща за профилактика на кариес и остеопороза.

По всички изследвани показатели, с изключение концентрацията на флуорид, минералната вода от изворите и сондажите в Овощник и специално сондаж 3, отговарят на изискванията на Директивата на ЕС за бутилирани минерални води и нормативните уредби у нас и в европейските страни. Съдържанието на микрокомпоненти е значително по-ниско от допустимите нормирани стойности. Измерената стойност на радона причислява минералната вода към слабо до средно радиоактивните.

През 1982 г. от нас беше изработено методично указание за кариеспрофилактичните възможности на българските минерални води (Д. Караколев, Л. Владева, Г.Загорски). Минералната вода от Овощник се разглежда като особено подходяща за кариеспрофилактика, тъй като е с добри органолептични качества, високодебитна, нискоминерализирана. Поради тези причини в монографията „Основи на балнеологията“ от Д. Караколев, Л. Владева, Г. Загорски минералната вода е определена като лечебна при остеопороза.

Минералната вода от Овощник е едно уникално богатство, което трябва да се използва пълноценно. Основни степенувани предназначения за използване на минералната вода са следните:

– външно балнеолечение
– питейно балнеолечение
– бутилиране на лечебна минерална вода
– приготвяне на концентрати за балнеолечение – външно (електрофореза на след фрактурни състояния при забавено калусообразуване) и питейно (кариеспрофилактика и остеопороза)
– като енергетичен източник. Утилизацията на геотермалната енергия в национален аспект трябва да бъде стимулирано и давано с преференции за технологични нужди на предприятия, при наличие на свободен дебит и готовност на потребители.

Минералната вода от находището в Овощник не може да се използва за бутилиране за неограничено пиене, поради наличие на висок флуорид. По принцип е възможно редуциране на флуорида от водата, както това се прави в Австрия (напр. при минералната вода от Бад Гащайн). Корекция на флуорид у нас, обаче, не е разрешена законово, тъй като нито българските нормативи, нито Директивата на ЕС 777/80 с допълненията й , не разрешават намаляване концентрацията на флуорида. По непотвърдена информация такива бутилирани води не могат да се изнасят вън от страната, в която се бутилират.

Минералната вода от Овощник може да се използва в натурален вид както и под форма на концентрат още

– като кариеспрофилактично средство, напр. за осъществяване на национална програма за профилактика на кариеса при деца и подрастващи

– за профилактика на остеопороза.

Минерални води от Павел Баня

В един от най-старите курорти в страната – Павел Баня, са известни седем естествени извори, ползвани от незапомнени времена. Те са с различна температура и дебит, но имат близки физико-химичните показатели и свойства. Изворите са известни под различни имена: Кадемлия, Жабарника, Малкия гьол, Големия гьол, Добрева чешма, Стублата и река Тунджа. В района на курорта са намерени останки от стара банска сграда, датираща, вероятно, от римско време. През 1959 г. са прекарани няколко сондажа, с които е увеличен дебита на находището. На територията на курорта е изградена помпена станция. Тя събира почти цялото количество минерална вода и го насочва към потребителите- санаториуми и почивни станции, в които се лекуват хиляди болни.

Физико-химичният състав на минералната вода е проучван в началото на века от Т. Иванов, А. Азманов, П. Пенчев, а в по-ново време след 1956 г. от Й. Меламед, В. Куситасева, Г. Загорски, Л. Владева и др., включително с анализи на водоизточника. Тези проучвания дават една детайлна картина на находището, която в обобщен вид ще представим.

Съдържанието на основните съставки на водата, проследени от 1936 г. до днес, са представени на табл. 1. Изследвания на основния характер на минерална вода от Павел баня в различни години Табл. 1 (мг/л)

ТАБЛИЦА 1

Година

Минер. F Cl SO4 HCO3 Na Ca Водоизточник
1936 640 12 10 19 337 143 8 Кадемлия
1946 639 12 11 19 337 143 8 Извор
1952 647 18 12 17 356 160 8 М.г.,г.г., жаб.
1952 660 18 12 17 349 156 9 Кадемлия
1964 675 16 10 18 368 161 12 Сондаж 2
1997 665 16 14 17 354 153 9 Сборен
1997 655 16 14 15 348 150 9 Сборен
1997 638 16 11 14 347 156 7 Сондаж 3
1998 639 14 14 20 348 156 8 Сондаж 19
1998 652 14 13 18 348 156 8 Сондаж 3
1998 639 16 11 14 348 156 7 Сондаж 8
2000 661 15 12 19 354 155 8 Сондаж 3 ВКП

М.г.,г.г., жаб. са съкращения съответно на малкия гьол, големия гьол и жабарника

Минералната вода се характеризира като слабоминерализирана, хидрокарбонатна натриева, флуорна и силициева. Характерно за минералната вода от всички водоизточници в находище Павел Баня е високата концентрация на флуоридни йони и метасилициева киселина. Температурата се движи между 25( Стублата) и 61,4оС (сондаж Кадемлия). Поради интерес за бутилиране, основният състав на минералната вода е наблюдаван след лагеруване на напълнена минерална вода. В бутилиран вид минералната вода запазва своите показатели и свойства в продължение най-малко на четири месеца (табл.2). Отклоненията, които се наблюдават са в границите на приетите +20 %. Табл. 2 ( в мг/л)

ТАБЛИЦА 2

Година

Минер. F Cl SO4 HCO3 Na Ca Водоизточник
1997 655 16 14 15 348 150 9 Сборен
След 4 м. 648 15 14 18 342 148 9 Сборен

Физико-химичната характеристика на минералната вода от Павел Баня е основание за нейното използване като лечебна за:

– външно и питейно балнеолечение по профила на курорта

– бутилиране като лечебна натурална минерална вода, съдържаща флуорид.

БДС 14947-80 “Води натурални минерални питейни” определя минералната вода като лечебна и я включва сред подходящите за кариес профилактика минерални води, подходящи за бутилиране, приготвяне на концентрати, таблетки, соли, обогатени на флуорид и други соли. Те могат да се използват за лечение, профилактика, влагане в козметични продукти и др. Минералната вода от горещите сондажи се използва за добив на екологично чиста геотермална енергия, с която се отопляват санаториумите през студения сезон вече десетки години. Ползването на минералната вода за лечение и като източник на топлина в Павел баня има дългогодишни традиции и изключително значение за здравето на хилядите пациенти и екологията на курорта. Днес това ползване трябва да премине през всички регламентирани законови изисквания. Искането за бутилиране на минерална вода налага отдаване на желаните количества чрез концесия. Това може да стане от сборната минерална вода или от близкия до кандидат-концесионера сондаж N 3 ВКП. Част от предоставената чрез концесия минерална вода следва да бъде използвана за производство на концентрат, таблетки и други фармацевтични продукти.

Голямата особеност и значение на минералната вода от Павел баня е свързано с:

– високите концентрации на флуорид (15 – 18 мг/л) и метасилициева киселина ( до 98 мг/л)

– на фона на ниска обща минерализация на водата ( 661 мг/л)

– санитарно-химична и микробиологична чистота(отсъствие на нитрати, нитрити и амоний, микробиологично безупречна)

– стойности на микрокомпонентите, на уран, радий-226 и обща бета-радиоактивност в граници на нормите за питейни води

– много добрите вкусови качества на минералната вода- тя е мека – концентрациите на калциеви йони са под 10 мг/л, а магнезиевите са в следи.

Води с толкова много флуорид, колкото има у нас (Овощник, Ягода, Павел баня, Сапарева баня и др.) са рядкост в Европа. Те с успех могат да се прилагат дозирано, по препоръка на лекар-балнеолог, за масова профилактика и лечение. Възможно е намаляване съдържанието на флуорид, както това се практикува в някои страни. За сега не препоръчваме дефлуоризация, тъй като няма законови основания за провеждане на подобна процедура.

Нашите проучвания и изучаване опита на балнеологично значимите страни показва, че може да се дава минерална вода, съдържаща флуорид, в дозирани количества на бебета и малки деца след консултация с лекар.